«Πάνω από το κρεβάτι μας αγκάλιαζε ο Άγγελος τεράστιος, με τα λευκά φτερά του»

Προσευχή για να χάσει βάρος η κόρη μου. Account Options

Δη­λα­δή προ­σευ­χή δέν εἶ­ναι τί­πο­τε ἄλ­λο πα­ρά συ­νο­μι­λί­α μέ τό Θε­ό, ­ὅ­που εἶ­ναι Δε­σπό­της ὄλων. Δο­ξά­ζει, εὐ­χα­ρι­στεῖ καί πα­ρα­κα­λεῖ, προ­σεύ­χε­ται δη­λα­δή. Προ­σευ­χή λοι­πόν εἶ­ναι ῃ συ­νο­μι­λί­α τοῦ πλά­σμα­τος τοῦ ἀν­θρώ­που μέ τόν Πλά­στη του.

Ἄν στε­ρη­θεῖ ἡ ψυ­χή τή συ­νά­ντη­ση αὐ­τή, δέ μπο­ρεῖ νά ἀ­να­πτυ­χθεῖ στό φυ­σι­κό της περιβάλλον καί δέ θά μπορέσει νά φτάσει στό αἰώνιό της προ­ο­ρι­σμό.

Εἶ­ναι ἀ­να­γκαί­α ἡ προ­σευ­χή, γι­α­τί εἶ­ναι ὁ ὁ­δη­γός τοῦ ἀν­θρώ­που κο­ντά στό Θε­ό.

“Ναι, υπάρχει σχέση μεταξύ προσευχής και θεραπείας!”

Μέ τήν προ­σευ­χή συγ­κεν­τρώ­νε­ται κον­τά στό Θε­ό ἡ δι­ά­νοι­α τοῦ ἀν­θρώ­που πού ἔ­χει δι­α­σκορ­πι­στεῖ ἀ­πό τήν ἁ­μαρ­τί­α καί κα­θα­ρί­ζε­ται. Καί αὐ­τήν ἀ­κό­μα τήν προ­σευ­χή προ­σπα­θοῦν νά τήν ἐμ­πο­δί­σου­ν οἱ δαί­μο­νες. Ἡ προ­σευ­χή εἶ­ναι καί με­γά­λο στή­ρι­γμα στόν δο­κι­μα­ζό­με­νο ἄν­θρω­πο καί τόν προ­φυ­λάσ­σει ἀ­πό τήν ἀ­πό­γνω­ση καί τήν ἀ­πελ­πι­σί­α. Μέ τήν προ­σευ­χή ξε­χω­ρί­ζει ὁ πι­στός ἀ­πό τόν ἄ­πι­στο.

Ἄν δέν προ­σευ­χό­μα­στε κά­θε μέ­ρα θερ­μά, εὔ­κο­λα καί γρή­γο­ρα θά πε­θά­νου­με πνευ­μα­τι­κά». Ἑ­πο­μέ­νως μό­νο μέ τήν προ­σευ­χή μας πρός τόν « δυ­νά­με­νον σώ­ζειν» θά βροῦ­με αὐ­τό πού ζη­τοῦ­με σί­γου­ρα.

το φαγόπυρο με το γάλα εξασθενεί γιλέκο για αδυνάτισμα

Καί ὁ Ἀ­πό­στο­λος Προσευχή για να χάσει βάρος η κόρη μου προ­τρέ­πει : «Ὑ­πο­φέ­ρει κά­ποι­ος με­τα­ξύ προσευχή για να χάσει βάρος η κόρη μου ἄς προ­σεύ­χε­ται» Ἰ­ακ. Καί ἕ­να ἄλ­λο σο­βα­ρό εὐ­ερ­γέ­τη­μα, εἶ­ναι ὅ­τι μέ τήν προ­σευ­χή δί­νου­με στόν α­ει­κί­νη­το νοῦ μας σω­στή ἀ­πα­σχό­λη­ση γιά νά μήν πα­ρα­σύ­ρε­ται ἀ­πό τήν ἁ­μαρ­τί­α.

Ἀν­τι­λαμ­βα­νό­μα­στε λοι­πόν ὅ­τι ἡ προ­σευ­χή δέν εἶ­ναι ἕ­να ἁ­πλό ἔρ­γο τῆς κα­θη­με­ρι­νῆς μας ζω­ῆς, ἀλ­λά ἕ­να ἔρ­γο ἀ­ναγ­και­ό­τα­το γιά τή σω­στή ζω­ή καί συμ­πε­ρι­φο­ρά τοῦ ὅ­λου ἀν­θρώ­που.

Μή­πως δέν εἶ­ναι ἡ ἔλ­λει­ψη τῆς προ­σευ­χῆς πού ἔ­κα­με σή­με­ρα τόν ἄν­θρω­πο, ἀ­το­μι­κι­στή, ἐ­γω­ϊ­στή, σκλη­ρό καί ἄ­πο­νο, σαρ­κο­λά­τρη καί φι­λή­δο­νο καί τήν κοι­νω­νί­α μας ζούγ­κλα καί κά­θε ἄλ­λο πα­ρά ἀν­θρώ­πι­νη; Ὁ Γρη­γό­ριος ἐ­πί­σκο­πος Νύσ­σης, γρά­φει:«Αὐ­τός πού δέν ἑ­νώ­νει τόν ἑ­αυ­τό του μέ τό Θε­ό διά τῆς προ­σευ­χῆς χω­ρί­ζε­ται ἀ­πό τό Θε­ό» καί κα­τά συ­νέ­πεια ἑ­νώ­νε­ται μέ τό δι­ά­βο­λο.

Ἄν­θρω­πος πού δέν προ­σεύ­χε­ται δέν ἔ­χει τί­πο­τε, για­τί δέ ζη­τᾶ καί ἑ­πο­μέ­νως δέ λαμ­βά­νει, ἀλ­λά καί ἀ­φοῦ δέν πλη­σιά­ζει τό Θε­ό, τόν αἰχ­μα­λω­τί­ζει ὁ δι­ά­βο­λος καί τόν πα­ρα­σύ­ρει στήν κα­κί­α του. Δέ στη­ρί­ζε­ται στό Θε­ό ἀλ­λά στόν ἑ­αυ­τό του καί σέ τε­λευ­ταί­α ἄ­νά­λυ­ση ἀ­πο­τυγ­χά­νει, για­τί τό στή­ριγ­μά του ἀ­πο­δει­κνύ­ε­ται τε­λι­κά σα­που­νό­φου­σκα.

Σί­γου­ρα ὁ ἄν­θρω­πος πού δέν ἑ­νώ­νε­ται μέ­τό Θε­ό διά τῆς προ­σευ­χῆς χω­ρί­ζε­ται ἀ­πό τοῦ Θε­οῦ καί ὁ ἄν­θρω­πος μα­κριά ἀ­πό τό Θε­ό γί­νε­ται «ζω­ώ­δης ἤ δαι­μο­νι­ώ­δης» Γιά νά ἀ­πο­φύ­γουν οἱ ἄν­θρω­ποι τοῦ Θε­οῦ, τόν πιό πά­νω κίν­δυ­νο πάν­το­τε προ­σεύ­χον­ταν καί θε­ω­ροῦ­σαν ἁ­μαρ­τί­αν νά πα­ρα­λεί­ψουν τήν προ­σευ­χή.

Γιά πα­ρά­δειγ­μα ὁ προ­φή­της Σα­μου­ήλ, ἔ­λε­γε: « ἐ­μοί δέ μή γέ­νοι­το ἁ­μαρ­τεῖν τοῦ δι­α­λει­πεῖν με προ­σευ­χό­με­νον» Α΄Βασ. Δη­λα­δή εἴ­θε νά μή μοῦ συμ­βεῖ νά πα­ρα­λεί­ψω τήν προ­σευ­χή μου καί νά ἁ­μαρ­τή­σω. Ἄν αὐ­τά ἔ­λε­γαν οἱ ἅ­γιοι ἄν­θρω­ποι τοῦ Θε­οῦ, τί θά ποῦ­με ἔ­μεῖς σή­με­ρα πού ἡ ἁ­μαρ­τί­α δι­α­φη­μί­ζε­ται καί κυ­κλο­φο­ρεῖ μέ τά πιό σύγ­χρο­να μέ­σα, τή συ­ναν­τοῦ­με σέ κά­θε μας βῆ­μα, σέ κά­θε μας κί­νη­ση καί εἶ­ναι τό­σο προ­κλη­τι­κή καί ἀ­πει­λη­τι­κή νά μᾶς πα­ρα­σύ­ρει μέ τό μέ­ρος της; Ἄν δέν κα­τα­φεύ­γου­με μέ τήν προ­σευ­χή μας στό Θε­ό, γιά νά μᾶς στη­ρί­ξει, νά μᾶς δώ­σει δυ­νά­μεις νά νι­κή­σου­με τήν ἁ­μαρ­τί­α καί νά γλυ­τώ­σου­με τόν πνευ­μα­τι­κό θά­να­το, πού ἀλ­λοῦ καί μέ ποι­ό τρό­πο θά ἀ­πο­φύ­γου­με αὐ­τή τήν αἰ­ώ­νια κα­τα­στρο­φή; Μιά εἶ­ναι ἡ ἀ­πάν­τη­ση· Μό­νο μέ τήν προ­σευ­χή θά βο­η­θη­θοῦ­με καί θά νι­κή­σου­με.

Έξι κανόνες για να χάσεις βάρος και να το διατηρήσεις

Ἄς προ­σευ­χό­μα­στε λοι­πόν ὅ­σο πιό συ­χνά μπο­ροῦ­με γιά νά ἔ­χου­με τήν ἀ­σφά­λεια πού ἐπιθυμοῦμε. Εἶ­ναι γνω­στό τό γε­γο­νός ἐ­κεῖ­νο πού μέ τήν προ­σευ­χή του ὁ Μω­ϋ­σῆς στα­μά­τη­σε τόν ἥ­λιο καί δέν προ­χω­ροῦ­σε ἡ ἡ­μέ­ρα μέ­χρι πού νί­κη­σαν τούς ἐ­χθρούς τους.

Θά ἀ­να­φέρου­με μό­νο με­ρι­κά πα­ρα­δείγ­μα­τα ἀ­πό τά πολ­λά, γιά νά ἀν­τι­λη­φθεῖ ὁ ἀ­να­γνώ­στης πό­ση σημ­μα­σί­α ἔ­δι­ναν στή δύ­να­μη τῆς προ­σευ­χῆς οἱ ἄν­θρω­ποι τοῦ Θε­οῦ. Ἡ προ­σευ­χή ἦ­ταν κα­τα­φύ­γιο σω­τη­ρί­ας σέ στι­μές θλί­ψε­ων, ἀλ­λά καί σέ στιγ­μές χα­ρᾶς καί εὐ­φρο­σύ­νης αἰ­τί­α δο­ξο­λο­γί­ας.

Κα­μιά τε­λε­τή, κα­νέ­να ἔρ­γο δέ γι­νό­ταν ἄν δέν προ­πο­ρευ­ό­ταν κά­ποι­α προ­σευ­χή. Αὐ­τό βέ­βαι­α τό υἱ­ο­θέ­τη­σε καί ἡ Ἐκ­κλη­σί­α μας καί ὅ­πως βλέ­που­με στό εὐ­χο­λό­γιο ὑ­πάρ­χουν εὐ­χές — προ­σευ­χές γιά κά­θε πε­ρί­στα­ση.

Καθηγητής του Χάρβαρντ: Ποια είναι η θεραπευτική δράση της προσευχής

Μέ τήν­ προ­σευ­χή ὁ Ἰ­σα­άκ ἔ­λυ­σε τήν στεί­ρω­ση τῆς γυ­ναί­κας του Ρεβ­βέκ­κας. Ἰ­η­σοῦς Ναυ­ῆ, Ὁ βα­σι­λιάς Ἐ­ζε­κί­ας πέ­φτει ἄρ­ρω­στος «ἕ­ως θα­νά­του» καί τόν πλη­ρο­φο­ρεῖ ὁ πρ.

Ἠ­σα­ΐ­ας ὅ­τι θά ἀ­πο­θά­νει. Ἀ­μέ­σως ἀρ­χί­ζει προ­σευ­χή με­τά δα­κρύ­ων καί ὁ Κύ­ριος τοῦ ἀ­κού­ει καί τοῦ ἀ­παν­τᾶ: « Ἤ­κου­σα τῆς προ­σευ­χῆς σου, εἶ­δον τά δά­κρυ­ά σου.

Άγιος Νικόλαος ο Θαυματουργός

Δ΄ Βασ. Ἐ­σθήρ, 5. Ὁ προ­φή­της Δα­νι­ήλ μέ τήν προ­σευ­χή του γνώ­ρι­σε μέ ἀ­πο­κά­λυ­ψη Θε­οῦ τόν χρό­νο ἐρ­χο­μοῦ τοῦ Μεσ­σί­α καί τό τέ­λος τοῦ κό­σμου. Ἀ­να­φέ­ρε­ται στό ὁ­μώ­νυ­μο βι­βλίο. Ὁ Βα­σι­λιάς Δαυ­ΐδ ἔ­γι­νε συ­νώ­νυ­μος μέ τήν προ­σευ­χή. Ὅ­λοι γνω­ρί­ζου­με τό «Ψαλ­τή­ρι τοῦ Δαυ­ΐδ». Δέ θά μᾶς φτά­σει ὁ χρό­νος ἀ­πό τοῦ νά δι­η­γοῦ­με πα­ρα­δείγ­μα­τα προ­σευ­χῆς ἀ­πό τήν Πα­λαι­ά Δι­α­θή­κη. Εἶ­ναι ἡ δύ­να­μη τῆς πνευ­μα­τι­κῆς προ­ό­δου καί σω­τη­ρί­ας. Στήν ἐ­πο­χή τῆς Και­νῆς Δι­α­θή­κης, ἡ προ­σευ­χή λαμ­βά­νει ἄλ­λη δι­ά­στα­ση.

Τή δι­ά­στα­ση αὐ­τή ἔ­δω­σε ὁ Ἴ­διος ὁ Θε­άν­θρω­πος Ἰ­η­σοῦς μέ τό λό­γο του καί τό πα­ρά­δειγ­μά του. Μέ τήν προ­τρο­πή «αἰ­τεῖ­τε, ζη­τεῖ­τε καί κρού­ε­τε,» Λουκ. Στούς μα­θη­τές Του ἔ­λε­γε νά ἀ­γρυ­πνοῦν καί δίαιτα με νερό και τσίχλα προ­σεύ­χον­ται Μάρκ.

Παπούτσια Κάθε άτομο έχει προβλήματα στη ζωή που απαιτούν βοήθεια από τα Πάνω. Σε πολλές περιπτώσεις, προσευχόμαστε για την προστασία των Αγίων Αγίων, γιατί έχουν το θράσος να προσεύχονται για εμάς ενώπιον του Παντοδύναμου.

Εἶ­ναι δέ χα­ρα­κτη­ρι­στι­κή ἡ « Ἀρ­χι­ε­ρα­τι­κή προ­σευ­χή Του» πού ἀ­να­φέ­ρει ὁ Ἐὐ­α­γε­λι­στής Ἰ­ω­άν­νης. Καί πρέ­πει νά ἐ­πι­με­νου­με λέ­γει στήν ­προ­σευ­χή μας καί γιά τοῦ­το εἶ­πε καί τήν πα­ρα­βο­λή τοῦ «ἄ­δι­κου κρι­τή καί τῆς ἀ­δι­κου­μέ­νης χή­ρας» Λουκ. Καί ὁ Ἀ­πό­στο­λος Πέ­τρος τό ἴ­διο κά­νει Α΄Πέ­τρου 4.

Ὅ­λα ὅ­σα δί­δα­ξε ὁ Κύ­ριος καί οἱ Ἀ­πό­στο­λοι τά πα­ρά­λα­βε καί τά ἐ­φαρ­μό­ζει ἡ Ἐκ­κλη­σί­α μας μέ τίς δι­ά­φο­ρες Ἀ­κο­λου­θί­ες καί Λει­τουρ­γεῖ­ες τις. Τά ἐ­ρω­τη­μα­τι­κά αὐ­τά εἶ­ναι τά πιό κά­τω: α Ποῦ, σέ ποι­ό μέ­ρος θά πρέ­πει νά προ­σεύ­χε­ται ὁ ἄν­θρω­πος; Στό ἐ­ρώ­τη­μα αὐ­τό, ἀ­παν­τᾶ ὁ ἅ­γιος Ἰ­ω­άν­νης ὁ Χρυ­σό­στο­μος, λέ­γον­τας: « Σέ κά­θε προσευχή αποδυνάμωση της ζωής να χάσει βάρος η κόρη μου, σέ κά­θε χω­ρί­ο καί μέ­σα στό σπί­τι καί στήν ἀ­γο­ρά,καί στήν ἐ­ρη­μιά,ὅ­που βρι­σκό­μα­στε μπο­ροῦ­με νά προ­σευ­χη­θοῦ­με για­τί τί­πο­τε δέν ἐμ­πο­δί­ζει τήν προ­σευ­χή.

Ἀλ­λά καί κά­θε και­ρός εἶ­ναι κα­τάλ­λη­λος γιά τήν προ­σευ­χή. Ἄ­κου­σε καί τόν Ἀ­πό­στο­λο Παῦ­λο πού λέ­γει «σέ κά­θε τό­πο ση­κώ­νον­τας τά ἅ­για χέ­ρια σας χω­ρίς ὀρ­γή καί ἀμ­φι­βο­λί­ες» Α΄Τιμ.

Ὁ τό­πος δέν ἐμ­πο­δί­ζει τήν προ­σευ­χή, φτά­νει νά τό θέ­λει ὁ ἄν­θρω­πος. Ὁ κά­θε τό­πος προ­σφέ­ρε­ται γιά προ­σευ­χή φτά­νει μό­νο ἡ ψυ­χή νά νοι­ώ­σει τήν προ­σευ­χή σάν ἀ­νάγ­κη. Ἴ­σως πε­ρισ­σό­τε­ρο καρ­πο­φό­ρα νά εἶ­ναι ἡ ὁ­μα­δι­κή προ­σευ­χή κα­τά τή διά­ρκεια τῆς Θεί­ας Λει­τουρ­γί­ας, ὅ­πως θά δοῦ­με ἀλ­λοῦ.

Η συγκινητική ιστορία για το μεγάλο Θαύμα του Αρχάγγελου Μιχαήλ του Πανορμίτη

Γε­νι­κή ἀ­πάν­τη­ση δέ μπο­ρεῖ νά δο­θεῖ, για­τί οἱ κα­τη­γο­ρί­ες προ­σευ­χο­μέ­νων εἶ­ναι πε­ρισ­σό­τε­ρες τῆς μιᾶς. Ἀ­κο­μα ὁ ἴ­διος προ­σθέ­τει :« Καί με­σο­νύ­κτιον ἐ­ξε­γει­ρό­μην ἐ­ξο­μο­λο­γή­σα­σθαι ἐ­πί τά κρί­μα­τα τῆς δι­και­ο­σύ­νης σου» ψαλμ. Ἐ­κτός τῆς ἑ­πέ­ρι­νῆς, τῆς πρω­ϊ­νῆς προ­σευ­χῆς καί τά με­σά­νυ­κτα δι­έ­κο­πτε τόν ὕ­πνο του γιά νά δο­ξο­λο­γή­σει τό Θε­ό.

Ἀ­πό τά πιό πά­νω ἀν­τι­λαμ­βα­νό­μα­στε ὅ­τι δέν ὑ­πάρ­χει κα­θο­ρι­σμέ­νος χρό­νος γιά προ­σευ­χή, ἐ­πει­δή αὐ­τή εἶ­ναι ἀ­νάγ­κη τῆς ψυ­χῆς καί αὐ­τή ἡ ἀ­νάγ­κη πρέ­πει νά ἱ­κα­νο­ποι­εῖ­ται συ­χνά για­τί κρα­τεῖ τήν ψυ­χή ζων­τα­νή, ἑ­νω­μέ­νη μέ τόν Πλά­στη της καί ἀκ­μαί­α.

Χρει­ά­ζε­ται ἔ­τσι, σέ κά­θε στιγ­μή νά ὑ­ψώ­νου­με τό νοῦ μας στόν οὐ­ρα­νό ὅ­που δή­πο­τε βρι­σκό­μα­στε καί νά λέ­με ἕ­να «δό­ξα σοι Κύ­ρι­ε»· εὐ­και­ρί­ες μᾶς δί­νον­ται πολ­λές σέ κά­θε στιγ­μή. Ἡ συ­νε­χής μνή­μη τοῦ Θε­οῦ στό νοῦ μας ἁ­γιά­ζει τόν ἄν­θρω­πο καί τόν θω­ρα­κί­ζει στίς προ­σβο­λές τοῦ πο­νη­ροῦ. Θά συμ­βου­λεύ­α­με αὐ­τούς νά προ­σπα­θή­σουν νά κα­τα­νέ­μουν σω­στά τό χρό­νο τους καί σί­γου­ρα θά βρί­σκουν καί χρό­νο γιά τήν προ­σευ­χή τους φτά­νει νά τό ἀ­πο­φα­σί­σουν.

Τό με­ση­μέ­ρι. Νά μήν πα­ρα­λεί­πει τίς προ­σευ­χές πρίν καί με­τά τό φα­γη­τό, καί τό βρά­δυ ὅ­ταν προ­γραμ­μα­τί­σει τίς ἀ­σχο­λί­ες του, σί­γου­ρα θά βρεῖ ἕ­να τέ­ταρ­το τῆς ὧ­ρας γιά δι­α­βά­σει τό« Μι­κρό Ἀ­πό­δει­πνο» ἤ ἄλ­λες προ­σευ­χές καί μέ δι­κά του λό­για.

Προσευχή για να χάσει βάρος η κόρη μου μέ τό βαθ­μό πού ζεῖ τό γε­γο­νός αὐ­τό, σί­γου­ρα θά εἶ­ναι ἡ στά­ση του καί ἡ δι­ά­θε­σή του. Ἡ στάση τοῦ προσευχομένου τῆν ὥρα τῆς προσευχῆς ἐξαρτᾶται ἀπό τή ψυχική διάθεση του καί τήν ὑγεία του. Δέ θά πρέ­πει νά ά­φή­σου­με πί­σω καί τήν σύν­το­μη ἀ­σκη­τι­κή νο­ε­ρή προ­σευ­χή « Τό Κύ­ρι­ε Ἰ­η­σοῦ Χρι­στέ ἐ­λέ­η­σόν με τόν ἁ­μαρ­τω­λό», πού γί­νε­ται τε­ρά­στια δύ­να­μη γιά τόν πι­στό.

Αν ακολουθήσεις τα παρακάτω θα δεις τον στόχο σου να επιτυγχάνεται

Εἶ­ναι σύν­το­μη ἀλ­λά πε­ρι­ε­κτι­κή, καί πο­λύ εὐ­ερ­γε­τι­κή. Μπο­ρεῖς ἀ­κό­μα καί τήν ὥ­ρα τῆς ἐρ­γα­σί­ας σου νά τήν ἐ­φαρ­μό­ζεις, φτά­νει νά τή λές ἀ­πό τά βά­θη τῆς καρ­διᾶς σου. Αὐ­τός ὁ τρό­πος εἶ­ναι καί δύ­σκο­λος, για­τί ὁ πο­νη­ρός δι­α­κό­πτει τήν προ­σευ­χή μέ λο­γι­σμούς πού εἰ­σά­γει στό νοῦ καί πρέ­πει ὁ προ­σευ­χό­με­νος νά μήν τούς δί­νει προ­σο­χή.

Χρει­ά­ζε­ται πολ­λή προ­σο­χή καί ἐ­πι­μο­νή. Γιά νά εἶ­ναι θε­ά­ρε­στη καί καρ­πο­φό­ρα ἡ προ­σευ­χή, εἶ­ναι ἀ­νάγ­κη νά ὑ­πάρ­χουν με­ρι­κές προ­ϋ­πο­θέ­σεις καί ἀ­ναγ­καῖ­α στοι­χεῖ­α, στά ὁ­ποῖ­α θά ἀ­να­φερ­θοῦ­με στή συ­νέ­χεια. Νά εἶ­ναι ὁ­πλι­σμέ­νος μέ τήν ἀ­κλό­νι­τη πί­στη ὅ­τι ὁ Θε­ός τόν ἀ­κού­ει καί θά τοῦ ἀ­παν­τή­σει στήν προ­σευ­χή του καί θά ἱ­κα­νο­ποι­ή­σει τά δί­και­α αἰ­τή­μα­τά του ἀλ­λά προ­παν­τός ὅ­σα ὠ­φε­λοῦν τήν ψυ­χή του, ἐ­πει­δή Αὐ­τός μᾶς προ­τρέ­πει:«αἰ­τεῖ­τε καί δο­θή­σε­ται ὑ­μῖν» Ματθ.

Ὁ Ἰ­ω­άν­νης τῆς Κρον­στάν­δης το­νί­ζει τήν βε­βαι­ό­τη­τα στήν προ­σευ­χή, γρά­φον­τας τά ἑ­ξῆς:«Κα­τά τήν προ­σευ­χή, πρέ­πει νά εἴ­μα­στε ἀ­πό­λυ­τα βἐ­βαι­οι ὅ­τι κά­θε τι, πού λέ­με ἤ σκε­πτό­μα­στε θά ἐκ­πλη­ρω­θεῖ. Αὐ­τή ἡ πε­ποί­θη­ση εἶ­ναι κά­τι τό ὁ­μα­λό καί ἀ­βί­α­στο γιά τόν ἀ­λη­θι­νόν πι­στόν, ὅ­πως ἡ ἴ­δια ἡ ἀ­να­πνο­ή του, ἡ ἴ­δια ἡ ὄ­ρα­ση του, ἡ ἴ­δια ἡ ἀ­κο­ή του. Ἔ­χει δι­α­πι­στω­θεῖ ὅ­τι συ­χνά, δέ με­σο­λα­βεῖ χρο­νι­κό δι­ά­στη­μα ἀ­νά­με­σα στά λό­για τοῦ ψαλ­μι­κοῦ στί­χου:« Φω­νῇ μου πρός Κύ­ριον ἐ­κέ­κρα­ξα καί ἐ­πή­κου­σέ μου» Ψαλμ.

Δέ­ξου αὐ­τήν τήν βε­βαι­ό­τη­τα μέ τήν εὐ­κο­λί­α πού ἀ­να­πνέ­εις». Ἀλ­λά καί τό τα­πει­νό φρό­νη­μα, πα­ρά­δειγ­μα ὁ τε­λώ­νης τοῦ Εὐ­αγ­γε­λί­ου, νά συ­νο­δεύ­ει τήν προ­σευ­χή.

  1. Αποθήκη Οι κανόνες των τελετουργικών.
  2. Λίγα Λόγια για την Προσευχή (Χαραλάμπους Νεοφύτου Πρεσβυτέρου)
  3. Η περίοδος μεταξύ Iftar και Suhoor Δίαιτα ραμαζανιού για απώλεια βάρους Η δίαιτα του Ραμαζανιού για να χάσουν βάρος, πολλοί θέλουν να κάνουν τον ιερό μήνα του Ραμαζανιού μια νέα αρχή για να τηρούν τη λατρεία και την υπακοή, καθώς και να ακολουθούν μια δίαιτα για να χάσουν βάρος και να αποκτήσουν ένα ιδανικό σώμα, αλλά μπορεί να φοβούνται επιπλοκές ή διαταραχές όταν ακολουθείτε μια δίαιτα που επηρεάζει τη νηστεία.
  4. Στη ζωή του υπέφερε πολύ λόγω των θρησκευτικών του πεποιθήσεων καθώς πήγαιναν ενάντια σε αυτές της οικογένειάς του.
  5. Προσευχή στη Σάντα Μπάρμπαρα. ; Για χρήματα, αγάπη και προστασία.
  6. 50+ Προσευχή για τους νεκρούς και προσευχές για όσους βρίσκονται σε θλίψη για μια απώλεια

Νά μήν ἔ­χει κα­κί­α μέ κα­νέ­να, σύμ­φω­να μέ τίς ὁ­δη­γί­ες τοῦ Κυ­ρί­ου Ἰ­η­σοῦ Χρι­στοῦ πού πα­ραγ­γέλ­λει: «Καί ὅ­ταν στέ­κε­σθε καί προ­σεύ­χε­σθε, νά συγ­χω­ρῆ­τε ἐ­άν ἔ­χε­τε κά­τι ἐ­ναν­τί­ον κά­ποι­ου, γιά νά σᾶς συγ­χω­ρή­σῃ τίς ἁ­μαρ­τί­ες σας καί ὁ πα­τέ­ρας σας ὁ οὐ­ρά­νιος» Μάρκ. Ὅ­ταν σκο­πεύ­ου­με νά προ­σευ­χη­θοῦ­με, σύμ­φω­να μέ τά λό­για τοῦ Χρι­στοῦ μας, θά πρέ­πει νά ἐ­ξε­τά­σου­με τόν ἑ­αυ­τό μας, μή­πως κά­τι πού μᾶς βα­ρύ­νει, ἐ­ναν­τί­ον κά­ποι­ου.

Λίγα Λόγια για την Προσευχή (Χαραλάμπους Νεοφύτου Πρεσβυτέρου)

Για­τί δέ μπο­ρεῖ κά­ποι­ος πού ζεῖ στήν ἁ­μαρ­τί­α νά ἐ­πι­κα­λεῖ­ται τό Θε­ό καί μά­λι­στα νά τόν ἀ­πο­κα­λεῖ καί πα­τέ­ρα του. Ἔ­τσι ὄ­σοι προ­σεύ­χον­ται πρέ­πει νά ἔ­χουν καί τόν ἀ­νά­λο­γο χρι­στι­α­νι­κό βί­ο ἄν θέ­λουν νά εἰ­σα­κού­ον­ται Νά προ­σέ­χει ὁ προ­σευ­χό­με­νος ὥ­στε ἡ προ­σευ­χή του νά μήν εἶ­ναι μό­νο γιά τό ἄ­το­μό του καί τούς φί­λους του ἀλ­λά κυ­ρί­ως γιά τούς ἐ­χθρούς του, για­τί αὐ­τή ἡ προ­σευ­χή κα­τά τούς ἔμ­πει­ρους Πα­τέ­ρες, κτυ­πᾶ μέ ὁρ­μή τούς δαί­μο­νες καί τούς ντρο­πιά­ζει ἀ­φάν­τα­στα.

Καί τέ­λος, ἐ­πει­δή ἡ προ­σευ­χή εἶ­ναι προσευχή για να χάσει βάρος η κόρη μου πλέ­ον ἐ­πί­πο­νον ἔρ­γο τῆς χρι­στι­α­νι­κῆς ζω­ῆς, ἐ­πει­δή πο­λε­μᾶ­ται σφό­δρα ἀ­πό τούς δαί­μο­νες, χρει­ά­ζε­ται νά βιά­ζει κα­νείς τόν ἑ­αυ­τό του γιά τήν προ­σευ­χή.

Στήν ἀρ­χή σί­γου­ρα θά συ­ναν­τή­σει πολ­λήν δυ­σκο­λί­α, ὕ­στε­ρα ὅ­μως ὅ­σο πε­ρισ­σό­τε­ρο προσευχή για να χάσει βάρος η κόρη μου τόν ἑ­αυ­τό του, τό­σο πιό εὔ­κο­λα θά προ­σεύ­χε­ται.

Ὅ­σον ἀ­φο­ρᾶ τό πε­ρι­ε­χό­με­νο τῆς προ­σευ­χῆς μας, θά δα­νει­στοῦ­με τά λό­για τοῦ Ἁ­γί­ου Ἰ­ω­άν­νου τοῦ Χρυ­σο­στό­μου: «Ὁ Θε­ός δέν πε­ρι­μέ­νει τή δι­κή μας ὑ­πεν­θύ­μι­ση, ἀλ­λά καί ἄν ἀ­κό­μα δέν τά ζη­τᾶ­με τά ὑ­λι­κά ἀ­γα­θάμᾶς χα­ρί­ζει ἐ­κεῖ­να πού εἶ­ναι ἀ­πα­ραί­τη­τα.

Δι­ό­τι « Ἀ­να­τέλ­λει τόν ἥ­λιό Του γιά τούς πο­νη­ρούς καί γιά τούς ἀ­γα­θούς καί βρέ­χει γιά τούς δι­καί­ους καί τούς ἀ­δί­κους» Ματθ. Δέν πρέ­πει νά ζη­τοῦ­με κα­θη­με­ρι­νά καί ἐ­πί­μο­να τά ἀ­γα­θά τῆς ζω­ῆς, για­τί προσευχή για να χάσει βάρος η κόρη μου Θε­ός γνω­ρί­ζει τίς ἀ­νάγ­κες μας καί χα­ρί­ζει τά χρει­α­ζό­με­να. Νά προ­σέ­ξου­με νά μήν κά­νου­με τό Θε­ό ὑ­πη­ρέ­τη μας.

Βλέ­πεις ὅ­τι ὁ Θε­ός ἑ­τοί­μα­σε νά μᾶς χα­ρί­σει ἐ­κεῖ­να τά ἀ­πα­ραί­τη­τα καί ὑ­πό­σχε­ται συμ­πλη­ρω­μα­τι­κά ὅ­τι θά μᾶς δώ­σει καί αὐ­τά;» Ἄς ἀ­κού­σου­με καί τόν Νεῖ­λο τόν Ἀ­σκη­τή πού συμ­βου­λεύ­ει: «Μήν προ­σεύ­χε­σαι νά γί­νουν τά θε­λή­μα­τά σου, για­τί ὅ­πωσ­δή­πο­τε δέν συμ­φω­νοῦν μέ τό θέ­λη­μα τοῦ Θε­οῦ.

Καλ­λί­τε­ρα κα­θώς ἔ­χεις δι­δα­χθεῖ, λέ­γε στήν προ­σευ­χή σου:«Γε­νη­θή­τω τό θέ­λη­μά Σου ἐν ἐ­μοί». Καί σέ κάθε πρᾶγμα ἔτσι νά ζητᾶς ἐπό Ἐκεῖνον, νά γίνει τό θέλημά Του, γιατί ὁ Θεός θέλει τό ἀγαθόν καί συμφέρον τῆς ψυχῆς σου. Ὁ σο­φός ὅ­μως Σο­λο­μών δέ ζη­τη­σε ὑ­λι­κά πράγ­μα­τα, ἀλ­λά ζή­τη­σε ἀ­πό τό Θε­ό σο­φί­α, γιά νά Κυ­βερ­νᾶ σω­στά τούς ὑ­πη­κό­ους του.

ΜΕΓΑΣ ΕΞΟΡΚΙΣΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ. 14 ΕΥΧΕΣ .Απόδοσις Πατήρ Φανούριος ΦΩΣ ΕΚ ΦΩΤΟΣ

Αὐ­τό ἄ­ρε­σε στόν Κύ­ριο καί μά­ζί μέ τή σο­φί­α πού τοῦ ζή­τη­σε τοῦ χά­ρι­σε καί προσευχή για να χάσει βάρος η κόρη μου πλού­τη καί δό­ξα. Ἔ­τσι λοι­πόν, τό πε­ρι­ε­χό­με­νο τῆς προ­σευ­χῆς μας πρέ­πει νά εἶ­ναι προ­πάν­των πνευ­μα­τι­κό, ὅ­πως ἡ ἐ­πι­κρά­τη­ση τῆς βα­σι­λεί­ας τοῦ Θε­οῦ στόν κό­σμο. Ἡ εἰ­ρή­νη τοῦ κό­σμου καί τῆς Ἐκ­κλη­σί­ας, νά χα­ρί­ζει με­τά­νοι­α, σέ μᾶς καί τήν οἰ­κο­γέ­νειά μας καί κά­θε ἄλ­λη ψυ­χι­κή καί ­σω­μα­τι­κή χρεί­α πού ἔ­χου­με.

Ἀ­κό­μα δέν πρέ­πει νά λεί­πει ἀ­πό τήν προ­σευ­χή μας οὔ­τε ἡ πα­ρά­κλη­ση γιά τούς ἐ­χθρούς μας γιά τήν ὁποία θά ἀναφερθοῦμε στή συνέχεια. Προ­σεύ­χε­σθαι, μᾶς πα­ραγ­γέλ­λει, γιά ὅ­σους σᾶς ἐ­νο­χλοῦν καί σᾶς δι­ώ­κουν ἀ­κό­μα.

Δεί­χνου­με ὅ­τι εἴ­μα­στε γνή­σια παι­διά Του. Αὐ­τή ἡ πρά­ξη εἶ­ναι ἀ­πα­ραί­τη­τη νά γί­νε­ται ἀ­πό κά­θε πι­στό γιά νά δι­και­ώ­νε­ται ὁ ἴ­διος ἐ­νώ­πιον τοῦ δι­καί­ου Θε­οῦ.

επαγγελματική απώλεια βάρους d-528 χάσετε λίπος στην πλάτη

Αὐ­τή ἡ πρά­ξη πού ζη­τᾶ ὁ Θε­ός ἀ­πό ἐ­μᾶς νά κά­νου­με γιά τούς ἐ­χθρούς μας δέ μᾶς στοι­χί­ζει τί­πο­τα, εἶ­ναι εὔ­κο­λη καί ἀ­δά­πα­νη. Τήν κά­νει δύ­σκο­λη καί ὁ­δυ­νη­ρή ὁ ἐ­γω­ϊ­σμός μας.

ύφασμα αδυνατίσματος σώματος χρήσιμα προϊόντα για τον καθαρισμό του σώματος

Τί πιό εὐ­κο­λο ἀ­πό τοῦ νά προ­σευ­χό­μα­στε γιά τούς ἐ­χθρούς μας, νά πα­ρα­κα­λοῦ­με τόν Κύ­ριο νά τούς συγ­χω­ρέ­σει γιά ὅ­σα μᾶς ἔ­βλα­ψαν καί νά τούς ἀ­πο­τρέ­ψει ἀ­πό τήν κα­κί­α γιά νά σω­θεῖ ἡ ψυ­χή τους, νά τούς ὁ­δη­γή­σει στό δρό­μο τῆς κα­λω­σύ­νης καί νά τούς χα­ρί­σει εἰ­ρή­νη με­τά­νοι­α καί σω­τη­ρί­α.

Καί τό πα­ρά­δειγ­μα αὐ­τό τοῦ Κυ­ρί­ου ἐ­φάρ­μο­σαν κα­τό­πιν ὅ­λοι οἱ γή­σιοι ὀ­πα­δοί του. Ὁ Ἅ­γιος Χρυ­σό­στο­μος λέ­γει σχε­τι­κά: «Ὅ­ταν προ­σερ­χό­μα­στε στήν προ­σευ­χή καί ἱ­κε­τεύ­ο­μεν τό Θε­ό γιά τούς ἐ­χθρούς μας, Ἄγ­γε­λοι πα­ρί­σταν­ται καί μέ πολ­λήν προ­σο­χή πα­ρα­κο­λου­θοῦν, καί ὅ­ταν τε­λει­ώ­σει ἡ προ­σευ­χή θαυ­μά­ζουν καί χει­ρο­κρο­τοῦν αὐ­τήν.

Η Πίστη στο Θεό και η δύναμη της προσευχής

Για­τί τέ­τοι­α προ­σευ­χή κα­ται­σχύ­νει τούς δαί­μο­νες καί τούς τρέ­πει σέ φυ­γή Ἀ­πό αὐ­τά τά λί­γα πού λέ­χθη­καν γιά τό θέ­μα φαί­νε­ται ἀ­ναγ­καί­α ἡ εὐ­χή γιά τούς ἐ­χθρούς μας καί δέν πρέ­πει νά τήν πα­ρα­λεί­που­με ἄν θέ­λου­με τή δι­κή μας σω­τη­ρί­α. Σύμ­φω­να μέ τήν προ­σευ­χήν αὐ­τή πρέ­πει νά προ­σαρ­μό­ζε­ται καί ἡ δι­κή μας προ­σευ­χή.

Ἡ προ­σευ­χή αὐ­τή πε­ρι­έ­χει τρί­α βα­σι­κά στοι­χεῖ­α: α. Δο­ξο­λο­γί­α, β εὐ­χα­ρι­στί­α καί γ αἰ­τή­σεις. Τό πα­ρά­δειγ­μα εἶ­ναι μιά ἕ­τοι­μη πρω­ϊ­νή προ­σευ­χή τῆς Ἐκ­κλη­σί­ας μας Ἠ ὁ­ποί­α πε­ρι­έ­χει καί τά τρί­α στοι­χεῖ­α. Λει­τουρ­γί­α Τά ὅ­σα ἀ­να­φέ­ρα­με μέ­χρι τώ­ρα στό­χευ­αν τήν ἐ­νη­μέ­ρω­ση τοῦ ἀ­να­γνώ­στη, γιά τήν κα­θη­με­ρι­νή ἀ­το­μι­κή του προ­σευ­χή.

Ἄλ­λά καί στήν ὁ­μα­δι­κή προ­σευ­χή κα­τά τήν τέ­λε­ση τῆς Θεί­ας Λει­τουρ­γί­ας ἰ­χύ­ουν οἱ ἴ­δι­ες συμ­βου­λές καί ὑ­πο­δεί­ξεις.

Οι εικόνες μου Σε στιγμές απελπισίας και καθημερινής αντιξοότητας, ο άνθρωπος θυμάται τον Θεό. Πολλοί άνθρωποι πίστεψαν στη βοήθεια του Ιησού όταν προσευχήθηκαν σε ανάγκη. Μας ακούει όμως πάντα ο Κύριος; Η γιαγιά μου με έμαθε πώς να προσεύχομαι σωστά. Εξήγησε γιατί δεν φτάνουν όλες οι προσευχές στον ουρανό και γιατί πολλές μένουν αναπάντητες.

Καί ἀλ­λοῦ ὁ ἴ­διος Πα­τέ­ρας φέρ­νει πα­ρά­δειγ­μα τήν ἀ­πε­λευ­θέ­ρω­ση τοῦ Ἀ­πο­στό­λου Πέ­τρου μέ τή δύ­να­μη καί τό ἀ­πο­τέ­λε­σμα πού εἶ­χε ἡ προ­σευ­χή τῆς Ἐκ­κλη­σί­ας,­. Μέ­σα στό Να­ό, στή διά­ρκεια τῆς Θεί­ας Λει­τουρ­γί­ας ἐ­πι­τυγ­χά­νε­ται ἡ συ­νε­χής δι­ά­θε­ση γιά προ­σευ­χή καί ὁ σύν­δε­σμος τῆς ἑ­νό­τη­τας δί­νει με­γά­λη δύ­να­μη στήν προ­σευ­χή. Τή με­γά­λη ὠ­φέ­λεια τῆς προ­σευ­χῆς αὐ­τῆς τή γνω­ρί­ζει ὀ παγ­κά­κι­στος δι­ά­βο­λος καί προ­σπα­θεῖ νά τήν μα­ται­ώ­σει. Προ­σπα­θεῖ μέ δι­ά­φο­ρα τε­χνά­σμα­τα νά μᾶς ἐμ­πο­δί­σει νά μήν ἐκ­κλη­σι­α­στοῦ­με, γιά νά μήν συμ­μετάσχου­με στήν ὁ­μα­δι­κή προ­σευ­χή.

Χριστούλη μου καταφυγή και ελπίδα μου το βάσανό μου το γνωρίζειςβοήθα και το δικό μου παιδίφώτιση και υγεία ζητώ για τα παιδιά μου και για τα παιδιά όλου του κόσμου. Μανούλα Παναγιά εσύ ξέρεις,σε σένα κλαίωπαρακαλώ και ελπίζω, μίλα μάνα μου στο υιό σου και για το δικό μου παιδί.

Ἀ­κό­μα καί μέ­σα στό Να­ό προ­α­σπα­θεῖ νά ἀ­πο­σπά­σει ἤ νά θο­λώ­σει τό νοῦ μας. Ἐ­μεῖς πού τά γνω­ρί­ζου­με αὐ­τά θά πρέ­πει νά τοῦ ἐ­ναν­τι­ω­θοῦ­με δι­ώ­χνον­τας μα­κρυ­ά κά­θε προ­σβο­λή, κά­θε σκέ­ψη πού θά μᾶς πα­ρα­σύ­ρει στό νά δι­α­κό­ψου­με τήν προ­σο­χή μας στίς προ­σευ­χές.

Γιά τό κα­λό μας δέν πρέ­πει νά χά­νου­με τόν ἐκ­κλη­σια­σμό μας μέ κα­νέ­να λό­γο, γιά νά μήν χά­νου­με τό ψυ­χι­κό ὄ­φε­λος πού θά ἀ­πο­κο­μί­σου­με ἀ­πό τίς Ἀ­κο­λου­θί­ες. Με­ρι­κές συμ­βου­λές γιά νά ἀν­τι­με­τω­πί­σεις τίς ἐ­πι­θέ­σεις τοῦ πο­νη­ροῦ κα­τά τή διά­ρκεια τῆς προ­σευ­χῆς στή Θ. Καί νά θυ­μᾶ­σαι ὅ­τι βρί­σκε­σαι ἐ­νώ­πιον τοῦ Παν­το­δύ­να­μου Θε­οῦ.

Εἶ­ναι προσευχή για να χάσει βάρος η κόρη μου καύση λίπους eca τούς δι­ώ­χνεις ἀ­μέ­σως καί νά ζη­τᾶς τήν βο­ή­θεια τοῦ ἐ­σταυ­ρω­μέ­νου πού εἶ­ναι ἀ­πέ­ναν­τί σου. Αὐτές τίς συμβουλές προσπάθησε νά τίς ἐφαρμόσεις καί θά ἐνισχυθεῖς στόν ἀγώνα σου. Στό βι­βλί­ο τοῦ Ἐκ­κλη­σια­στή, γρά­φει: που έχασαν βάρος με το φόρουμ της σπιρουλίνας πρω­ΐ­αν σπεῖ­ρε τόν σπό­ρον σου καί μέ­χρι τῆς ἑ­σπέ­ρας μή δώ­σεις ἀ­νά­παυ­σιν εἰς τήν χεῖ­ραν σου» Ἐκ­κλη.

Δη­λα­δή ἀ­πό τό πρωΐ ἄρ­χι­σε τήν προ­σευ­χή σου καί μήν στα­μα­τή­σεις μέ­χρι τό βρά­δυ. Καί στήν Και­νή Δι­α­θή­κη ὁ Ἀ­πό­στο­λος Παῦ­λος συ­στή­νει δίαιτα με λεμόνι μπορς και μέλι χρι­στια­νούς νά προ­σεύ­χον­ται χω­ρίς δι­α­κο­πή, ἀ­δι­ά­λει­πτα. Τί ἐν­νο­οῦ­με ὅ­μως μέ τή λέ­ξη ἀ­δι­ά­λει­πτη προ­σευ­χή; «Στίς Πε­ρι­πέ­τει­ες ἑ­νός Προ­σκυ­νη­τοῦ» δι­α­βά­ζου­με ὅ­τι, ὅ­τι «νο­ε­ρή προ­σευ­χή εἶ­ναι ἡ ἀ­δυ­σώ­πη­τη ἐ­πι­θυ­μί­α τῆς ψυ­χῆς τοῦ ἀν­θρώ­που γιά τό Θε­ό.

Ὁ Ὅ­σιος Νι­κή­τας ὁ Στη­θᾶ­τος, γρά­φει: « ἀ­δι­ά­λει­πτη προ­σευ­χή εἶ­ναι ἡ ἀ­ει­κι­νη­σί­α τοῦ νοῦ γύ­ρω ἀ­πό τή μνή­μη τοῦ Θε­οῦ.