Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Πολιτισμική αποδυνάμωση

Περιεχόμενα

  πολιτισμική αποδυνάμωση

  Η προσέγγιση του θέματος γίνεται υπό το πρίσμα ότι η πολιτιστική κληρονομιά είναι μία ατμομηχανή και ένας καταλύτης της οικονομικής και της κοινωνικής ανάπτυξης που συνδέεται άμεσα πολιτισμική αποδυνάμωση την ευημερία σε τοπικό και εθνικό επίπεδο. Η βιώσιμη τοπική ανάπτυξη διαμέσου της αξιοποίησης και ανάδειξης των αγαθών της πολιτιστικής κληρονομιάς προϋποθέτει την άσκηση αποτελεσματικής πολιτικής τόσο σε εθνικό όσο και σε τοπικό επίπεδο.

  πολιτισμική αποδυνάμωση

  Η πολιτιστική αποκέντρωση και η περιφερειακή ανάπτυξη αποτελούν πολιτική επιλογή και εκφράζουν τη βούληση της κεντρικής εξουσίας για αποδυνάμωση της υπερσυγκέντρωσης των κέντρων προς όφελος των υπόλοιπων περιοχών της χώρας. Η αποκέντρωση εφαρμόζεται ικανοποιητικά μέσω πολιτισμική αποδυνάμωση φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης που διαθέτουν την εγγύτητα και γνωρίζουν τις ιδιαίτερες συνθήκες και ανάγκες μιας περιοχής και της τοπικής της κοινωνίας.

  Στη χάραξη και εφαρμογή της πολιτιστικής πολιτικής από τους τοπικούς φορείς σημαντικός είναι ο ρόλος του στρατηγικού σχεδιασμού και προγραμματισμού ένω πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και οι δυνατότητες και προοπτικές που ανοίγονται διαμέσου της κείμενης νομοθεσίας για προστασία, αξιοποίηση και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς.

  πολιτισμική αποδυνάμωση

  Διαμέσου της αξιοποίησης της πολιτιστικής κληρονομιάς δημιουργούνται αναπτυξιακές πολιτισμική αποδυνάμωση σε οικονομικό επίπεδο που περιλαμβάνουν την πολιτισμική αποδυνάμωση του τουριστικού προϊόντος μιας περιοχής, τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και την εξασφάλιση των υπαρχουσών, την ανάδειξη επιχειρηματικών ευκαιριών αλλά και σε κοινωνικό επίπεδο με την ενίσχυση της τοπικής πολιτισμική αποδυνάμωση, της ιστορικής συνείδησης και της πολιτισμική αποδυνάμωση των πολιτών, τη σύσφιξη των δεσμών της κοινότητας και τη δημιουργία του αισθήματος του «ανήκειν».

  Η εργασία στοχεύει στο να καταδείξει τα ζητήματα αυτά με τη μελέτη της περίπτωσης του ιστορικού σχολείου Κορυσχάδων, ενός ιστορικού και διατηρητέου μνημείου που αντιπροσωπεύει μια σημαντική ιστορική στιγμή από τον αγώνα της Εθνικής Αντίστασης των Ελλήνων κατά το Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο και τις προσπάθειες των φορέων τοπικής αυτοδιοίκησης του Νομού Ευρυτανίας για προστασία, αξιοποίηση και ανάδειξή του με την επίσημη ίδρυση και λειτουργία Μουσείου Εθνικής Αντίστασης.

  Μέσω της συνέργειας των επίσημων κρατικών και αυτοδιοικητικών φορέων η αξιοποίηση και ανάδειξη του ιστορικού σχολείου μπορεί να συμβάλλει στη βιώσιμη τοπική ανάπτυξη της περιοχής του Δήμου Καρπενησίου και παράλληλα να εξασφαλίσει την προστασία και τη βιωσιμότητα του ίδιου του μνημείου.

  πολιτισμική αποδυνάμωση

  Με τρόπο πολυμεθοδικό και συνάμα σφαιρικό η εργασία καταδεικνύει τη σημασία του μνημείου για την ευρύτερη περιοχή εστιάζοντας στην ιστορική και πολιτισμική του αξία, στις μέχρι τώρα προσπάθειες της τοπικής αυτοδιοίκησης για επισήμανση της αξίας αυτής καθώς και κυρίως πολιτισμική αποδυνάμωση πρόσφατη προσπάθεια των τοπικών φορέων για αξιοποίηση και ανάδειξή του υπό το πρίσμα της βιώσιμης ανάπτυξης διαμέσου της συνεργασία με άλλους φορείς.

  Το κεντρικό συμπέρασμα της έρευνας είναι ότι η πολιτιστική κληρονομιά μπορεί να συμβάλλει στη βιώσιμη τοπική ανάπτυξη αρκεί να υπάρχει ισχυρή πολιτική βούληση και ταυτόχρονη εκμετάλλευση και αξιοποίηση όλων των δυνατοτήτων και ευκαιριών που υπάρχουν, πάντοτε μέσα στο πλαίσιο που δημιουργεί η επιστήμη της πολιτιστικής διαχείρισης αλλά και η κείμενη νομοθεσία.