Ιστορία της Ινδικής Πολεμικής Αεροπορίας. Ινδική Πολεμική Αεροπορία. Αγορές νέων αεροσκαφών

Κέντρο απώλειας βάρους στο gandhinagar

Η τελευταία έκφραση παρέχει την µεταβολή του πλάτους των σεισµικών κυµάτων µε την απόσταση και την περίοδο και ισχύει µόνο σε σχετικά µεγάλες αποστάσεις από την εστία Από την σχέση συµπεραίνεται ότι όσο µικρότερη είναι η περίοδος τόσο µεγαλύτερες είναι οι τιµές της απόσβεσης σε σχέση µε την απόσταση. Για τον λόγο αυτό σε µικρές αποστάσεις επικρατούν κύµατα βραχείας περιόδου ενώ σε µεγάλες αποστάσεις επικρατούν κύµατα µεγάλης περιόδου. Ο παράγοντας επίδρασης των τοπικών εδαφικών συνθηκών σχετίζεται µε τον τρόπο κατά τον οποίο η τοπική δοµή καθορίζει την κυµατική διάδοση ή ισοδύναµα τον τρόπο µε τον οποίο επιδρά η δοµή αυτή, στην διάδοση των κυµάτων από τον σεισµογόνο χώρο µέχρι την θέση καταγραφής τους.

Με τον όρο δοµή εννοούµε τις επιφανειακές γεωλογικές αποθέσεις και το τοπογραφικό ανάγλυφο της υπό εξέτασης περιοχής. Η έννοια της τοπικής δοµής αναφέρεται στην τοπικές επιφανειακές γεωλογικές αποθέσεις και στο τοπογραφικό ανάγλυφο σε συγκεκριµένη θέση της υπό εξέτασης περιοχής.

"Μπαλαλάικα"

Η επιφανειακή γεωλογία συχνά χαρακτηρίζεται από ισχυρές πλευρικές ετερογένειες, φαινόµενα που επηρεάζουν έντονα τον τρόπο διάδοσης διαδροµής των σεισµικών κυµάτων εισάγοντας σηµαντικές µεταβολές στην επιφανειακή εδαφική κίνηση. Σηµαντικός εποµένως παράγοντας επίδρασης της διαδροµής των σεισµικών κυµάτων από την σεισµική πηγή µέχρι την θέση καταγραφής τους, αποτελεί η παρουσία πλευρικών ετερογενειών και ασυνεχειών της επιφανειακής γεωλογίας και γενικότερα οι τοπικές εδαφικές συνθήκες της δοµής.

Οι περισσότερο σηµαντικές εδαφικές αποκρίσεις είναι η ενίσχυση της εδαφικής κίνησης που συνδέεται µε την επιφανειακή τοπογραφία, ή µε την ύπαρξη ιζηµατογενών αποθέσεων. Η επίδραση των τοπικών εδαφικών συνθηκών καθορίζεται και από την ένταση της κίνησης, δηλαδή αν πρόκειται για ισχυρή ή ασθενή κίνηση.

  1. Καθαρισμός του σώματος με βότανα
  2. Θα χάσω κιλά κάνοντας krav maga
  3. Γλυκαιμικός δείκτης απώλειας λίπους
  4. Ο ρόλος όμως που την έκανε παγκοσμίως γνωστή ήταν αυτός της Μία Γουάλας στο «Pulp Fiction» του Κουέντιν Ταραντίνο τογια απώλεια βάρους sabrina bryan οποίο μάλιστα προτάθηκε για Όσκαρ β' γυναικείου ρόλου.
  5. ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ | Efthymia Nikita - jamesonplace.es
  6. Συνταγές αδυνατίσματος με μηλόξυδο
  7. Ψηφιακό Τεκμήριο - Technological Educational Institute of Crete

Η ένταση της κίνησης σε συνδυασµό µε την γεωλογία εισάγει ή όχι µη-γραµµικά φαινόµενα. Το φαινόµενο της ρευστοποίησης αποτελεί επίσης ένα είδος εδαφικής απόκρισης µε σηµαντικές συνέπειες στην τεχνική σεισµολογία και εµφανίζεται µε την άνοδο νερού και άµµου, µε την µορφή υπόγειων ολισθήσεων µεταξύ στρωµάτων άµµου και κατολισθήσεων στις πλαγιές λόφων ή στις όχθες ποταµών.

Κατά την εκδήλωση σεισµού, η έντονη ταλάντωση από τα σεισµικά κύµατα που υφίσταται το λεπτόκοκκο υλικό του εδάφους το οποίο περιέχει σηµαντική ποσότητα νερού έχει σαν αποτέλεσµα το λεπτόκοκκο υλικό να χάνει την συνοχή του και να συµπεριφέρεται σαν ρευστό.

Παρά το γεγονός ότι το φαινόµενο αυτό είναι εξαιρετικά επικίνδυνο για τις τεχνικές κατασκευές και προκαλεί εκτεταµένες καταστροφές χαρακτηριστικά αναφέρεται η περίπτωση του σεισµού Niigata, δεν θα γίνει αναλυτικότερη µελέτη της επίδρασης της ρευστοποίησης του εδάφους στην ισχυρή σεισµική κίνηση, λαµβάνοντας υπόψη ότι η συγκεκριµένη µελέτη εστιάζεται στις αποκρίσεις που συνδέονται µε φαινόµενα διάδοσης κυµάτων, δηλαδή µε αποκρίσεις που επηρεάζουν άµεσα την εδαφική κίνηση.

Η µελέτη των Yataka Nakamura, Tsutomu Sato και Masayuki Nishinagaτης επίδρασης της τοπικής εδαφικής µορφολογίας στην απόκριση του εδάφους στο Kobe µε καταγραφές εδαφικού θορύβου, απέδειξε ότι η µεγάλη καταστροφή που σηµειώθηκε σε µια ζώνη πλάτους km, µετά από την εκδήλωση του σεισµικού γεγονός Hyogo-Ken-Nanbuαποδόθηκε στην απότοµη τοπογραφία και γενικότερα στην επίδραση των τοπικών εδαφικών συνθηκών.

Οι µεγαλύτερες καταστροφές σηµειώθηκαν κοντά στην θαλάσσια περιοχή. Από την επεξεργασία των µετρήσεων εδαφικού θορύβου, παρατηρήθηκε τάση σταδιακής µείωσης της θεµελιώδους συχνότητας f από την ορεινή περιοχή προς την θαλάσσια περιοχή της πόλης Kobe και σταδιακής αύξησης του παράγοντας ενίσχυσης κοντά στην θαλάσσια περιοχή στον κόλπο Osaka.

Η σταδιακή αύξηση του παράγοντας ενίσχυσης κοντά στην θαλάσσια περιοχή, σχετίζεται άµεσα µε το φαινόµενο της ρευστοποίησης του εδάφους. Το γεγονός ότι η αιτία της καταστροφής στην περιοχή είναι οι πλευρικές ασυνέχειες, η παρουσία ενός ρήγµατος και η ρευστοποίηση του εδάφους επιβεβαιώνει την επίδραση των τοπικών εδαφικών συνθηκών στην σεισµική διέγερση.

Η πρώτη αναφορά που σχετίζεται µε την επίδραση πλευρικών ανοµοιογενειών στην απόκριση του εδάφους, παρουσιάστηκε για του σεισµούς στις πόλεις Κέντρο απώλειας βάρους στο gandhinagar Γαλλία,Irpinia Ιταλία,Liege Βέλγιο, Χρησιµοποίηθηκαν µακροσεισµικά δεδοµένα και απέδειχθηκε ότι η επίδραση των πλευρικών ανοµοιογενειών στην εδαφικής ενίσχυσης, παρατηρείται και σε περιοχές µε συµπαγή στρωµατογραφία που υπέρκειται πάνω από ελαστικό υλικό.

Ο Bouchonαπέδειξε ότι οι πολύπλοκες δισδιάστατες 2D και τρισδιάστατες 3D τοπογραφικές δοµές εµφανίζουν σηµαντικά µεγαλύτερες ενισχύσεις από τις απλές γεωλογικές δοµές. Η διαπίστωση παρουσιάστηκε, αρχικά από τους Bard και Meneroudκαι επιβεβαιώθηκε από τον Nechtschein σε µια χαρακτηριστικά απότοµη τοπογραφική θέση της περιοχής Castillo της Γαλλίας σχήµα 2.

Στην µελέτη αυτή αναφέρονται πολύ µεγάλες ενισχύσεις και πολύ απότοµες µεταβολές του πλάτους της εδαφικής κίνησης κατά µήκος της κέντρο απώλειας βάρους στο gandhinagar τοπογραφίας της περιοχής. Συγκεκριµένα στην ίδια περιοχή, για αποστάσεις µικρότερες από µέτρα και για υψοµετρικές διαφορές µόνο λίγων δεκάδων µέτρων παρατηρήθηκαν πολύ απότοµες µεταβολές του πλάτους της εδαφικής κίνησης, δηλαδή σηµαντική ενίσχυση µεγαλύτερη από µια τάξη µεγέθους.

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ

Αποτελεί τον µεγαλύτερο φασµατικό λόγο τοπογραφικής απόκρισης που έχει καταγραφεί µέχρι σήµερα, µε πολύ µεγάλο πλάτος περίπου ίσο µε 10 σε στενό εύρος συχνοτήτων περίπου στα 5 Hz. Η σηµαντική ενίσχυση που προέκυψε από πειραµατική παρατήρηση είναι αποτέλεσµα της απότοµης τοπογραφίας και επικυρώνεται από τις ζηµιές του σεισµού στην θέση αυτή. Σχήµα 2. Τα διαγράµµατα απεικονίζουν τους µέσους φασµατικούς λόγους των τεσσάρων διαφορετικών γεωλογικών θέσεων καθώς και η τυπική απόκλιση αυτών στην περίπτωση της EW- συνιστώσας Nechtschein, Αργότερα ο Mucciarelliεπιβεβαίωσε ότι οι τοπικές εδαφικές συνθήκες είναι αδιαµφισβήτητα σηµαντικός παράγοντας στην κατανοµή των ζηµιών στην περίπτωση εκδήλωσης σεισµικού γεγονότος.

Τα έκτομορφα καίνε εύκολα το λίπος παγίδευση σηµαντικού ποσού ενέργειας σε λεκάνες και φαινόµενα εστίασης σεισµικών κυµάτων από ανώµαλες επιφάνειες και τοπογραφίες, οδηγούν κέντρο απώλειας βάρους στο gandhinagar σηµαντικές χωρικές διαφοροποιήσεις στο πλάτος αλλά και στη διάρκεια της εδαφικής κίνησης. Η µελέτη διεξάχθηκε στην περιοχή της Catania Ανατολική Σικελία, Ιταλία και από ένα µεγάλο αριθµό αποτελεσµάτων παρατηρήθηκε ότι θέσεις µε ανάλογη γεωλογική δοµή, παράγουν σηµαντικά διαφορετικά επίπεδα ενίσχυσης.

Τα αποτελέσµατα της µελέτης στην οποία χρησιµοποιήθηκαν καταγραφές εδαφικού θορύβου και η ανάλυση τους έγινε µε την µέθοδο HVSR, δείχνουν ότι η γενική συµπεριφορά του πλάτους της εδαφικής απόκρισης σε σχέση µε την συχνότητα δεν είναι σταθερή αλλά παρουσιάζει µεγάλες µεταβολές.

Το αποτέλεσµα αυτό οφείλεται σε φαινόµενα, σύνθετης υπεδάφιας δοµής του εδάφους, µικρής κλίµακας ετερογένειες και κέντρο απώλειας βάρους στο gandhinagar του πάχους των επιφανειακών στρωµάτων, τα οποία πιθανότατα καθορίζουν το επίπεδο ενίσχυσης και διαµορφώνουν τις καµπύλες ενίσχυσης µε τρόπο ώστε ο καθορισµός του τρόπου απόκρισης της περιοχής και κατά συνέπεια η µικροζωνική µελέτη της περιοχής να καθίσταται δύσκολη.

Για την µικροζωνική όµως εκτίµηση της περιοχής απαιτείται η ανάλυση σηµαντικού πλήθους καταγραφών εδαφικού θορύβου.

Συμβουλές Γιατί η Ινδία έχει τόσα πολλά όπλα. Γεωπολιτική δείτε στο τέλος της σελίδας. Η Ινδία, μαζί με το ΛΔΚ και το Ισραήλ, συγκαταλέγεται μεταξύ των δεύτερων τριών χωρών στον κόσμο ως προς το στρατιωτικό δυναμικό οι πρώτες τρεις είναι η Ρωσία, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Κίνα. Το προσωπικό των ενόπλων δυνάμεων Ένοπλες Δυνάμεις της Ινδίας έχει υψηλό επίπεδο μάχης και ηθικής και ψυχολογικής εκπαίδευσης, αν και προσλαμβάνονται.

Με σκοπό όµως την πλήρη κατανόηση της επίδρασης της επιφανειακής τοπογραφίας στην απόκριση κέντρο απώλειας βάρους στο gandhinagar εδάφους και την εκπόνηση µικροζωνικών µελετών είναι απαραίτητη η εφαρµογή πειραµατικών µελετών µε την εγκατάσταση πυκνών διατάξεων και αναλυτικών γεωτεχνικών διασκοπήσεων. Οι µελέτες των Levretγια τον σεισµό του Lambesc στην Γαλλία, Brambatiγια τον σεισµό Fruili που εκδηλώθηκε στην Ιταλία, από τον Siroγια τον σεισµό στην περιοχή Irpinia της Ιταλίαςεπικυρώνουν την διαπίστωση ότι οι σηµαντικότερες απώλειες και καταστροφές παρατηρούνται στις κορυφές λόφων ή βουνών.

Επιπρόσθετα αποτελέσµατα από πειραµατικές µελέτες των GelietFaccioli και Finnδεικνύουν ότι η επιφανειακή τοπογραφία και γεωλογία επιδρούν σηµαντικά στο πλάτος και στο περιεχόµενο των συχνοτήτων της εδαφικής κίνησης. Οι Teves-Costa, και Matiasµελέτησαν την σεισµική συµπεριφορά δυο ιζηµατογενών λεκανών λεκάνη Alcantara και λεκάνη Praca do Comercioδιαφορετικών γεωτεχνικών ιδιοτήτων και απόδειξαν ότι το πλάτος και η συχνότητα απόκρισης των λεκανών στην σεισµική κίνηση, εξαρτάται από τις γεωτεχνικές ιδιότητες των σχηµατισµών που τις χαρακτηρίζουν και συγκεκριµένα µε την διαφορά εµπέδησης µεταξύ των των υποκείµενων και υπερκείµενων στρωµάτων τους.

Συγκεκριµένα απέδειξαν ότι η µεγάλη διαφορά εµπέδησης µεταξύ των διαφόρων στρωµάτων της δοµής. Το γενικότερο συµπέρασµα που εξάγεται από όλες τις µελέτες είναι ότι οι γεωλογικές αποθέσεις και οι τοπογραφίες διαφοροποιούν τα χαρακτηριστικά του κυµατικού πεδίου µε αποτέλεσµα την ενίσχυση ή αποενίσχυση της εδαφικής κίνησης.

Σύµφωνα µε τους Pedersen και Bardη επίδραση της επιφανειακής τοπογραφίας στην κίνηση του εδάφους σχετίζεται µε τρία φυσικά φαινόµενα: 1.

Η απόκριση της επιφανειακής τοπογραφίας στην σεισµική κίνηση καθορίζεται από την προσπίπτουσα γωνία των κυµάτων και είναι ιδιαίτερα σηµαντική όταν σε αυτήν προσπίπτουν SV κυµάτων µε γωνία πρόσπτωσης περίπου ίση µε την οριακή γωνία.

Η γωνία προσπίπτοντος κύµατος παρέχει σηµαντικές διαφοροποιήσεις στην επιφανειακή κίνηση. Το φαινόµενο εστίασης ή απόκλισης των σεισµικών κυµάτων που ανακλώνται σε τοπογραφική επιφάνεια αποτελεί έναν επιπλέον παράγοντα επίδρασης της επιφανειακής τοπογραφίας στην σεισµική κίνηση.

Οι Sanchez-Sesma απέδειξαν την επίδραση του φαινοµένου εστίασης και απόκλισης των σεισµικών ακτίνων στην σεισµική κίνηση στην περίπτωση τοπογραφικής κέντρο απώλειας βάρους στο gandhinagar σχήµατος σφήνας. Σε µια τέτοια περίπτωση τα εισερχόµενα κύµατα υπερβαίνουν τις n-1 ανακλάσεις και κάθε σηµείο µέσα στην σφήνα προσπίπτουν n κύµατα.

Προκύπτει εύκολα ότι το πλάτος του κύµατος στην κορυφή της σφήνας είναι ίσο µε n φορές το πλάτο του προσπίπτοντος κύµατος αφού στην κορυφή της σφήνας δεν παρατηρείται καθυστέρηση φάσης µεταξύ εισερχόµενων και ανακλώµενων κυµάτων.

Πειραµατικές ενδείξεις της επίδρασης του φαινοµένου εστίασης ή απόκλισης σεισµικών κυµάτων που ανακλώνται σε τοπογραφική επιφάνεια δεν έχουν επιβεβαιωθεί, δεδοµένου ότι δεν έχουν χρησιµοποιηθεί ευρέως 3D τρισδιάστατες σεισµολογικές διατάξεις σε τοπογραφικούς σχηµατισµούς. Η επίδραση της επιφανειακής τοπογραφίας επίσης συνδέεται µε το φαινόµενο περίθλασης των επιφανειακών κυµάτων και των κυµάτων χώρου. Το φαινόµενο της περίθλασης βασίζεται στην αρχή του Huygen σχήµα 2.

Η αρχή του Huygen ορίζει ότι κάθε σηµείο ενός µετώπου κύµατος µπορεί να θεωρηθεί ότι αποτελεί εστία ενός δευτερογενούς κύµατος. Η εστία αυτή επιτρέπει στα κύµατα να κινούνται εξωτερικά από το σηµείο αυτό.

Το σηµαντικότερο είναι ότι η αρχή του Κέντρο απώλειας βάρους στο gandhinagar περιγράφει ακριβώς την περίπτωση, κατά την οποία ένα ελαστικό κύµα προσπίπτει σε ασυνεχείς επιφάνειες, σε γωνιακές δοµές, η σε άλλες παρόµοιες ασυνέχειες του µέσου.

Η πρόσπτωση όµως των ελαστικών κυµάτων σε τέτοιές δοµές έχει σαν αποτέλεσµα οι δοµές αυτές να γίνονται δευτερογενείς εστίες ακτινικής ακτινοβολίας ελαστικών κυµάτων µε συνέπεια να φτάνουν κύµατα και σε περιοχές όπου δεν αναµένονται σύµφωνα µε την θεωρία της ανάκλασης και της διάθλασης.

Κάψουλες Προκήρυξης

Το φαινόµενο αυτό λέγεται περίθλαση ελαστικών κυµάτων σχήµα 2. Οι πιο συνηθισµένες πηγές ελαστικών κυµάτων είναι τα άκρα ρηγµάτων και µεµονωµένα τοπογραφικά χαρακτηριστικά τα οποία βρίσκονται µέσα σε οµογενή στρώµατα. Αποτέλεσµα της συµβολής των απευθείας και περιθλώµενων κυµάτων είναι η ανοµοιόµορφη κατανοµή της ενέργειας σε διαφορετικές θέσεις κέντρο απώλειας βάρους στο gandhinagar τοπογραφίας και συνεπώς η ενίσχυση ή η αποενίσχυση σε αυτές τις θέσεις.

Στην περίπτωση που η τοπογραφία είναι απλή τα περιθλώµενα κύµατα παρουσιάζουν στην επιφάνεια της γης µικρότερα πλάτη σε σχέση µε τα απευθείας κύµατα χώρου.

Πληροφορίες PNG

Sanchez-Sesma και Campillo, Μελέτες των Kawase και Pitarka αναφέρουν επίσης την επίδραση της συµβολής των απευθείας S κυµάτων και των περιθλώµενων επιφανειακών κυµάτων που παράγονται στα άκρα της λεκάνης. Έρευνες επίσης από τους RodriguezMoczo και Bard έδειξαν ότι οι πλευρικές ασυνέχειες της όγκος αδυνατίσματος παράγουν τοπικά επιφανειακά κύµατα στο ελαστικότερο µέσο της δοµής της υπό-εξέτασης περιοχής.

κέντρο απώλειας βάρους στο gandhinagar

Σύµφωνα µε τον Moczoοι επιδράσεις των τοπικά επιφανειακών κυµάτων είναι : 1. Το πλάτος των κυµάτων αυτών µπορεί να είναι µεγαλύτερο από το πλάτος των προσπιπτόντων κυµάτων κυρίως σε µικρές αποστάσεις από την ασυνέχεια µε αποτέλεσµα την τοπική εδαφική ενίσχυση της σεισµικής κίνησης. Ανάλογα µε την διαφορά εµπέδησης µεταξύ του επιφανειακού στρώµατος και του µητρικού πετρώµατος και µε την απόσβεση του εδάφους και των γεωλογικών σχηµατισµών, εισάγουν πολύ µεγάλες διαφοροποιήσεις της κίνησης εξαιτίας του µικρού µήκους κύµατος από το οποίο χαρακτηρίζονται.

Όπως αναφέρει ο Frankel στην κοιλάδα Santa Clara της Καλιφόρνιας τα κύµατα αυτά ήταν η αιτία της µακράς διάρκειας της δόνησης κατά την διάρκεια του σεισµού στην Loma Prieta.

Λέξεις-κλειδιά PNG

Οι KinoshitaPhillipsHisadaαναφέρουν ότι τα επιφανειακά κύµατα που δηµιουργούνται κατά µήκος των άκρων της λεκάνης έχουν µεγαλύτερα πλάτη από τα απευθείας S κύµατα. Όµοια επιφανειακά κύµατα παρατηρούνται στην κοιλάδα San Bernardino από τον Frankel και στην κοιλάδα Coachella από τον Field Συµπερασµατικά τα αντίστοιχα επιφανειακά κύµατα είναι κύµατα µακράς περιόδου και ο χρόνος διαδροµής τους από τις γωνίες των λεκανών µέχρι το κέντρο της λεκάνης µπορεί να καλύπτει πολλά δευτερόλεπτα.

Στην περίπτωση δοµών κέντρο απώλειας βάρους στο gandhinagar µικρότερες διαστάσεις, οι θεµελιώδεις συχνότητες είναι µεγαλύτερες και η απόσταση της διαδροµής είναι µικρότερη µε αποτέλεσµα ο διαχωρισµός των ανακλώµενων επιφανειακών και των S κυµάτων να καθίσταται δύσκολος.

κέντρο απώλειας βάρους στο gandhinagar

Με την εγκατάσταση όµως πυκνών διατάξεων επιτυγχάνεται ο παραπάνω διαχωρισµός τους. Κύµατα µεγάλου ενεργειακού περιεχοµένου τα οποία έχουν υποστεί περίθλαση παρατηρούνται στην θέση Euroseistest σε δοµή πλάτους 5Km και πάχους m κοντά στην Θεσσαλονίκη Riepl, και Kamae, Όµοιες παρατηρήσεις, αναφέρθηκαν από τους Carver και Hartzellστην περίπτωση µικρής κλίµακας πεδιάδας στην πόλη Santa Cruz της Καλιφόρνιας.

Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι το φαινόµενο της περίθλασης σχετίζεται µε την παρατηρούµενη κέντρο απώλειας βάρους στο gandhinagar της διάρκειας της ισχυρής κίνησης.

κέντρο απώλειας βάρους στο gandhinagar

Στατιστική ανάλυση σε καταγραφές κέντρο απώλειας βάρους στο gandhinagar κινήσεων στην Ιταλία Caillot, και Ελλάδα Θεοδουλίδης,απέδειξε σηµαντική αύξηση της διάρκειας της κίνησης σε αλλουβια σε σχέση µε την διάρκεια της κίνησης στον βράχο στο εύρος συχνοτήτων Hz.

Κατά τον Bardτο θέµα της αύξησης της διάρκειας της κίνησης συνδέεται µε την επίδραση των πλευρικών ανοµοιογενειών της τοπογραφίας και µε την περίθλαση των επιφανειακών κυµάτων στην υπό-επιφανειακή τοπογραφία. Από θεωρητικές και πειραµατικές µελέτες για την επίδραση της επιφανειακής τοπογραφίας στην εδαφική κίνηση, ο Geli κατέληξε στα εξής συµπεράσµατα: i Υπάρχει ποιοτική συµφωνία µεταξύ της θεωρητικής και πειραµατικής προσέγγισης σχετικά µε την ενίσχυση της σεισµικής κίνησης στην κορυφή λόφων και την αποενίσχυση στην φυσικό λιποδιαλύτη τους.

Η παρατηρούµενη αυτή ενίσχυση είναι συνήθως µεγαλύτερη στις οριζόντιες συνιστώσες σε σχέση µε τις κάθετες συνιστώσες. Η ενίσχυση που προκύπτει είτε µε απλή παρατήρηση είτε µε υπολογισµούς συνδέεται µε την απότοµη τοπογραφική µορφολογία της υπό εξέτασης περιοχής: Όσο περισσότερο απότοµη είναι η µέση κλίση της τοπογραφίαςτόσο µεγαλύτερη και η ενίσχυση που παρουσιάζει.

Σύµφωνα µε σχετικές θεωρητικές και πειραµατικές µελέτες, η παρουσία πλάγιων ανοµοιογενειών µέσα σε ιζήµατα εισάγει σηµαντικές διαφοροποιήσεις της κίνησης.

Με βάση τις θεωρητικές προσεγγίσεις, οι πλευρικές διαφοροποιήσεις του πάχους των ιζηµατογενών εδαφικών στρωµάτων, δηµιουργούν τοπικά επιφανειακά κύµατα, των οποίων η ενέργεια παγιδεύεται µέσα στα ελαστικά στρώµατα και συµβάλλει στην παρατηρούµενη ενίσχυση.

Μελέτες έδειξαν ότι η εκδήλωση σεισµικού γεγονότος σε περιοχή που χαρακτηρίζεται από πολύπλοκη γεωλογική στρωµατογραφία, προκαλεί σηµαντικότερες καταστροφές στις θέσεις ιζηµατογενών κέντρο απώλειας βάρους στο gandhinagar σε σχέση µε το µέγεθος της καταστροφής πάνω από το σταθερό µητρικό πέτρωµα. Παραδείγµατα τέτοιων αποκρίσεων αποτελούν οι περιπτώσεις των San Francisco και Κέντρο απώλειας βάρους στο gandhinagar City.

Στην περίπτωση του San Francisco οι τοπικές κέντρο απώλειας βάρους στο gandhinagar πάνω από µη συνεκτικά ιζήµατα είναι υπαίτιες για τις µεταβολές της έντασης κατά την διάρκεια του σεισµού αλλά και στο σεισµόστην περιοχή Loma Prieta. Η εδαφική απόκριση του εδάφους κατείχε επίσης σηµαντικό ρόλο στην σεισµική διέγερση κατά την διάρκεια του σεισµού τον Σεπτέµβριο του στο Μεξικό. Παρά το γεγονός ότι η θέση του επικέντρου του σεισµού απείχε Km από την πόλη του Μεξικό, οι σηµαντικότερες απώλειες και καταστροφές σηµειώθηκαν στο κέντρο ιζηµατογενούς λεκάνης πάνω από την οποία είναι κτισµένη η πόλη του Μεξικό και όχι στην γύρω περιοχή που αποτελείται από σκληρά πετρώµατα.

Το παράδειγµα αυτό επιβεβαιώνει την επίδραση των ιζηµατογενών αποθέσεων στην σεισµική κίνηση.

Ίδρυμα Γιόγκα 1. Patanjalee:

Οι Chavez-Garcia και Guencaλαµβάνοντας υπόψη την γεωλογία της περιοχής που αποτελείται από ανδεσίτες, ασβεστόλιθους που εµπεριέχουν πορώδη ηφαιστειογενή πετρώµατα, αλλουβιακές αποθέσεις, και πρόσφατες αλλουβιακές αποθέσεις στο εσωτερικό των λεκανών απόδειξαν ότι τα επιφανειακά στρώµατα της περιοχής ενισχύουν την εδαφική κίνηση κατά ένα παράγοντα πάνω από 50 στο εύρος συχνοτήτων από 0.

Ο ανδεσίτης έχει τα χαρακτηριστικά συνεκτικού πετρώµατος δηλαδή µπορεί να χαρακτηριστεί σαν βράχοςοπότε στα σηµεία που εντοπίζεται ανδεσίτης δεν παρατηρείται έντονη εδαφική ενίσχυση.

Εξαιτίας της µεγάλης χωρικής διαφοροποίησης της κυµατικής εµπέδησης ή της µεγάλης λιθολογικής µεταβολής ασβεστόλιθου και πορώδους ηφαιστειογενούς πετρώµατος, αναµένεται αισθητή µεταβολή στην απόκριση στις θέσεις που χαρακτηρίζονται από ασβεστόλιθους που εµπεριέχουν πορώδη ηφαιστειογενή πετρώµατα στρωµάτων.

Κέντρο απώλειας βάρους στο gandhinagar µεγάλη ενίσχυση στις αλλουβιακές αποθέσεις και εξαιτίας του µικρού πάχους των επιφανειακών αλλουβιακών στρωµάτων ή εξαιτίας της υψηλότερης ταχύτητας εγκάρσιου κύµατος η τιµή της θεµελιώδους συχνότητας του εδάφους είναι πολύ µικρή, καθώς το πάχος των αποθέσεων είναι µικρό και η ενίσχυση του εδάφους είναι σηµαντική.

Παραδείγµατα περιοχών κέντρο απώλειας βάρους στο gandhinagar έχουν σηµαντικά αλλά και ολοκληρωτικά καταστραφεί εξαιτίας της εγκατάστασης τους σε πρόσφατες ελαστικές επιφανειακές αποθέσεις και επιβεβαιώνουν την επίδραση τους στην ενίσχυση της κίνησης του εδάφους, αποτελούν οι περιπτώσεις σεισµικών γεγονότων στην ΑρµενίαΙρανPhilippinesNorthridgeKobeColumbia Η αιτία της ενίσχυσης κέντρο απώλειας βάρους στο gandhinagar κίνησης σε ιζηµατογενείς ελαστικές περιοχές είναι η παγίδευση της σεισµικής ενέργειας των σεισµικών κυµάτων εξαιτίας της διαφοράς εµπέδησης µεταξύ των ιζηµάτων και του υποκείµενου µητρικού πετρώµατος.

Στην απλή περίπτωση που η στρωµατογραφία της δοµής είναι οριζόντια 1D τότε η παγίδευση εξαιτίας της διαφοράς εµπέδησης µεταξύ του υπερκείµενου και υποκείµενου στρώµατος επηρεάζει µόνο τα κύµατα φωτογραφίες απώλειας βάρους τα οποία διαδίδονται κάθετα προς την επιφάνεια των στρωµάτων.

"Υπέροχη κυρία"

Όταν όµως η επιφανειακή δοµή των ιζηµάτων δηµιουργεί σύνθετη δοµή 2D ή 3D τότε η παγίδευση εξαιτίας της διαφοράς εµπέδησης µεταξύ του υπερκείµενου και υποκείµενου στρώµατος επηρεάζει επίσης και τα επιφανειακά κύµατα που αναπτύσσονται πάνω στις πλάγιες ετερογένειες και διαδίδονται παράλληλα προς την επιφάνεια των εδαφικών στρωµάτων.

Οι προκαλούµενες παρεµβολές µεταξύ των παγιδευµένων κυµάτων στην δοµή της γήινης επιφάνειας οδηγεί σε διάφορες δοµές συντονισµού, το σχήµα και η συχνότητα των οποίων σχετίζεται µε τα γεωµετρικά και µηχανικά χαρακτηριστικά της δοµής. Οι δοµές συντονισµού της επιφάνειας του εδάφους είναι απλής µορφής στην περίπτωση µονοδιάστατης δοµής κάθετη απόκριση κυµάτων χώρου ενώ στην περίπτωση δισδιάστατης ή τρισδιάστατης δοµής το φαινόµενο του συντονισµού της επιφάνειας του εδάφους είναι περισσότερο σύνθετο, όπως φαίνεται στο σχήµα 2.

Τα παραπάνω διαγράµµατα αντιστοιχούν στην χωρική και χρονική εξέλιξη της επιφανειακής κίνησης ιζηµατογενούς λεκάνης, όταν σε αυτή προσπίπτουν SH κύµατα Bard, Στο σχήµα 2. Από το σύνολο των πειραµατικών και θεωρητικών προσεγγίσεων προκύπτουν στο πεδίο της συχνότητας τα παρακάτω φασµατικά χαρακτηριστικά : i Οι θεµελιώδεις συχνότητες σχετίζονται µε το πάχος και τις ταχύτητες που καταγράφονται στα επιφανειακά στρωµατά. Στην περίπτωση µονοδιάστατης δοµής ενός στρώµατος που υπέρκειται από ηµιχώρο, η εξάρτηση της θεµελιώδους συχνότητας και των αρµονικών της από το πάχος του στρώµατος δίνεται από τις κέντρο απώλειας βάρους στο gandhinagar f.