Γ1β/οικ.67585/2021

Σχολή αδυνατίσματος 2021

Άρθρο Αρμόδια Σχολή αδυνατίσματος 2021 1. Αρμόδια αρχή για την εφαρμογή του παρόντος Κεφαλαίου είναι η Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της περιφερειακής ενότητας όπου βρίσκεται η έδρα της επιχείρησης οδικής βοήθειας ή του συνεργάτη οδικής βοήθειας οχημάτων. Εφόσον η επιχείρηση οδικής βοήθειας οχημάτων είναι και ασφαλιστική επιχείρηση, υπό την έννοια του ν.

Άρθρο Γνωστοποίηση λειτουργίας επιχείρησης οδικής βοήθειας οχημάτων και συνεργάτη οδικής βοήθειας οχημάτων 1.

Σχολή αδυνατίσματος 2021 σαλόνι απώλειας βάρους

Οι επιχειρήσεις οδικής βοήθειας οχημάτων και οι συνεργάτες οδικής βοήθειας οχημάτων υπάγονται στο καθεστώς γνωστοποίησης Σχολή αδυνατίσματος 2021 άρθρου 5. Πριν από την υποβολή της γνωστοποίησης, ο φορέας της δραστηριότητας υποχρεούται να έχει συγκεντρώσει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, τα οποία δεν συνυποβάλλει με τη γνωστοποίηση, αλλά τηρεί μαζί με το αποδεικτικό υποβολής της γνωστοποίησης στην έδρα και στον χώρο άσκησης της δραστηριότητας επιχείρησης οδικής βοήθειας ή συνεργάτη οδικής βοήθειας οχημάτων και τα καθιστά διαθέσιμα για κάθε έλεγχο.

Breadcrumb

Η γνωστοποίηση υποβάλλεται στην αρμόδια αρχή του άρθρου αποκλειστικά μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Άσκησης Δραστηριοτήτων και Ελέγχου Ο. Μέχρι την ενεργοποίηση του Ο. Μετά από την υποβολή της γνωστοποίησης ο φορέας μπορεί να ξεκινήσει τη λειτουργία της δραστηριότητάς του.

Για την έκδοση αδειών κυκλοφορίας φορτηγών ιδιωτικής χρήσης οδικής βοήθειας, πριν από την υποβολή της γνωστοποίησης, ο φορέας υποβάλλει στην Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της περιφερειακής ενότητας της έδρας της επιχείρησης τη βεβαίωση έναρξης εργασιών από την αρμόδια οικονομική υπηρεσία και υπεύθυνη Σχολή αδυνατίσματος 2021 ότι η επιχείρηση θα παρέχει υπηρεσίες οδικής βοήθειας, σύμφωνα με τον ν. Το ακριβές περιεχόμενο της υπεύθυνης δήλωσης καθορίζεται με την υπουργική απόφαση της παρ.

Αποτρίχωση Σώματος με ζεστό ή κρύο κερί, βιολογική Περισσότερα Η πρακτική εξάσκηση και η θεωρία γίνονται στους σύγχρονουςεργαστηριακούς μας χώρους, με όλα τα απαραίτητα εκπαιδευτικά υλικά καθώς επίσης και από ένα άριστα εκπαιδευμένο διδακτικό προσωπικό. Όλα τα εργαλεία — υλικά — βιβλία που σας χρειάζονται εκτός ηλεκτρικών συσκευών για να κάνετε την πρακτική σας εξάσκηση σας τα παρέχουν τα εργαστήρια μας. Σχολή αδυνατίσματος 2021 — ωράρια: Ο συνολικός χρόνος φοίτησης για το επαγγελματικό μακιγιάζ είναι 30 ώρεςοι οποίες συνήθως πραγματοποιούνται σε 3ωρα μαθήματα. Κάθε ένα μήνα περίπου ξεκινά νέο τμήμα επαγγελματικού μακιγιάζ.

Η δυνατότητα έκδοσης αδειών κυκλοφορίας φορτηγών ιδιωτικής χρήσης οδικής βοήθειας πριν από τη γνωστοποίηση αφορά μόνο στον ελάχιστο αριθμό φορτηγών Σχολή αδυνατίσματος 2021 που οφείλει να διαθέτει η επιχείρηση, σύμφωνα με την παρ. Τα ως άνω φορτηγά τίθενται σε κυκλοφορία για την εξυπηρέτηση των υπηρεσιών οδικής βοήθειας μόνο μετά από την υποβολή της γνωστοποίησης. Αν πρόκειται να μεταβληθούν για οποιονδήποτε λόγο τα στοιχεία της γνωστοποίησης, ο φορέας της δραστηριότητας υποχρεούται σε γνωστοποίηση της επιδιωκόμενης μεταβολής.

Σε περίπτωση αλλαγής του φορέα της δραστηριότητας, εφαρμόζεται το άρθρο 9, περί της διαδικασίας και των υποχρεώσεων του παλαιού και του νέου φορέα. Τα δικαιολογητικά που συνδέονται με το πρόσωπο του φορέα της δραστηριότητας, εκδίδονται στο πρόσωπο του νέου φορέα.

Η αρμόδια αρχή του άρθρου υποχρεούται να κοινοποιεί εντός πέντε 5 εργάσιμων ημερών τη γνωστοποίηση ή τη μεταβολή της στις λοιπές ελεγκτικές αρχές, που προσδιορίζονται με την απόφαση της παρ. Μετά από την έκδοση όλων των προβλεπόμενων στο παρόν Κεφάλαιο κανονιστικών πράξεων, όπου στην κείμενη νομοθεσία γίνεται αναφορά σε άδεια ή βεβαίωση νόμιμης λειτουργίας επιχείρησης οδικής βοήθειας οχημάτων ή συνεργάτη οδικής βοήθειας οχημάτων, νοείται η γνωστοποίηση του παρόντος Κεφαλαίου.

Άρθρο Παράβολο Για την υποβολή γνωστοποίησης της δραστηριότητας επιχείρησης οδικής βοήθειας οχημάτων ή συνεργάτη οδικής βοήθειας οχημάτων απαιτείται η προηγούμενη καταβολή παράβολου του άρθρου 11, όπως εξειδικεύεται στην απόφαση της παρ. Άρθρο Έλεγχοι 1. Κατά τη λειτουργία της δραστηριότητας, η αρμόδια αρχή διενεργεί ελέγχους, με σκοπό την παρακολούθηση της συμμόρφωσης των φορέων των δραστηριοτήτων με τις Σχολή αδυνατίσματος 2021 του παρόντος Κεφαλαίου.

Κατά τη διενέργεια των ελέγχων εφαρμόζονται τα άρθρα έως και του ν. Ειδικώς ο πρώτος έλεγχος διενεργείται υποχρεωτικά σε όλες τις επιχειρήσεις οδικής βοήθειας και τους συνεργάτες οδικής βοήθειας εντός δύο 2 μηνών από την υποβολή της αρχικής γνωστοποίησης.

Σχολή Αισθητικής

Άρθρο Παραβάσεις - Κυρώσεις 1. Σε περίπτωση παραβάσεων ως προς την υποβολή γνωστοποίησης, επιβάλλονται σε βάρος του φορέα της δραστηριότητας οι κυρώσεις της παρ. Ως αρμόδιο όργανο για την επιβολή των ανωτέρω κυρώσεων ορίζεται η αρμόδια αρχή του άρθρου Σε περίπτωση παράλειψης αρχικής γνωστοποίησης, η αρμόδια αρχή του άρθρου επιβάλλει, με απόφασή της, το διοικητικό πρόστιμο της παρ.

Σε περίπτωση άπρακτης παρέλευσης της ως άνω προθεσμίας, η αρμόδια αρχή επιβάλλει, με αιτιολογημένη απόφασή της, τη διακοπή λειτουργίας της επιχείρησης. Σε περίπτωση παράλειψης γνωστοποίησης μεταβολών, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο, σύμφωνα με την παρ.

  • ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΩΝ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ: ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ
  • 10 ευκολότεροι τρόποι για να χάσετε βάρος
  • Τις καλύτερες εφαρμογές απώλειας βάρους
  • Νίκος Αμάραντος ® | Σχολή Αισθητικής, Μασάζ, Αποτρίχωσης
  • Το έπειτα από μια διαφαινόμενη επαγγελματική καριέρα στην ξυλουργική βρέθηκα αντιμέτωπος με ένα από τα πιο δύσκολα ερωτήματα που καλείται κάποιος να απαντήσει στην ζωή του: «Τι θέλω να κάνω στη ζωή μου;» Από μικρός, θυμάμαι, ότι πάντα μου άρεσε η αισθητική και η ομορφιά του σώματος.

Κατά των αποφάσεων της αρμόδιας αρχής της παρ. Μετά από την έκδοση όλων των κανονιστικών πράξεων του άρθρουόπου στην κείμενη νομοθεσία προβλέπεται ως κύρωση η προσωρινή ή οριστική αφαίρεση της άδειας ή της βεβαίωσης νόμιμης λειτουργίας επιχείρησης οδικής βοήθειας οχημάτων ή συνεργάτη οδικής βοήθειας οχημάτων, νοείται η προσωρινή ή οριστική διακοπή λειτουργίας της δραστηριότητας.

Άρθρο Εξουσιοδοτικές διατάξεις 1.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υποδομών και Μεταφορών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης καθορίζονται, για τις δραστηριότητες του παρόντος Κεφαλαίου, το περιεχόμενο και η διαδικασία της γνωστοποίησης, το περιεχόμενο της υπεύθυνης δήλωσης της παρ. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υποδομών και Μεταφορών, Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων καθορίζονται, για τις δραστηριότητες του παρόντος Κεφαλαίου, το ύψος του παράβολου του άρθρουο χρόνος και ο τρόπος καταβολής του, ο τρόπος μεταφοράς των πιστώσεων στα αρμόδια όργανα, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

Σχολή αδυνατίσματος 2021 γιατί να μην χάσετε βάρος κατά την έμμηνο ρύση

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υποδομών και Μεταφορών, Σχολή αδυνατίσματος 2021 και Ανάπτυξης και Επενδύσεων καθορίζονται, για τις δραστηριότητες του παρόντος Κεφαλαίου, το εύρος του πλαισίου των επιβαλλόμενων κυρώσεων του άρθρου εντός των ορίων της παρ.

Άρθρο Μεταβατικές διατάξεις 1. Οι επιχειρήσεις οδικής βοήθειας οχημάτων και οι συνεργάτες οδικής βοήθειας οχημάτων του παρόντος Κεφαλαίου, που λειτουργούν ήδη με βεβαίωση νόμιμης λειτουργίας ή άδεια, εξακολουθούν να διέπονται ως προς τις προϋποθέσεις λειτουργίας τους από τις διατάξεις, βάσει των οποίων εκδόθηκε η Σχολή αδυνατίσματος 2021 βεβαίωση ή άδεια. Αν μεσολαβήσει μεταβολή Σχολή αδυνατίσματος 2021, ο φορέας της δραστηριότητας υποχρεούται σε γνωστοποίηση, σύμφωνα με το άρθρο Μετά από την υποβολή της γνωστοποίησης η λειτουργία της επιχείρησης οδικής βοήθειας οχημάτων ή του συνεργάτη οδικής βοήθειας οχημάτων διέπεται από τις διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου.

Μέχρι την έκδοση των κανονιστικών πράξεων του άρθρουως προς την έναρξη λειτουργίας των δραστηριοτήτων του άρθρουεφαρμόζεται ο ν. Άρθρο Μη εφαρμοζόμενες διατάξεις Μετά από την έκδοση όλων των κανονιστικών πράξεων του άρθρου του παρόντος, οι παρ.

Άρθρο Αρμόδια αρχή Αρμόδια αρχή για την εφαρμογή του παρόντος Κεφαλαίου είναι η Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της περιφερειακής ενότητας, όπου εγκαθίσταται και λειτουργεί η σχολή οδηγών αυτοκινήτων και μοτοσικλετών ή το υποκατάστημα αυτής ή το Κέντρο Θεωρητικής Εκπαίδευσης Υποψήφιων Οδηγών ΚΕ. Άρθρο Γνωστοποίηση λειτουργίας σχολής οδηγών αυτοκινήτων και μοτοσικλετών και Κέντρου Θεωρητικής Εκπαίδευσης Υποψήφιων Οδηγών 1. Δικαίωμα ίδρυσης και λειτουργίας σχολής οδηγών αυτοκινήτων και μοτοσικλετών ή Σχολή αδυνατίσματος 2021.

Στην περίπτωση νομικού προσώπου το δικαίωμα του πρώτου εδαφίου υφίσταται εφόσον ένα 1 από τα μέλη του ή ένας 1 τουλάχιστον από το προσωπικό έχει την ιδιότητα του εκπαιδευτή και κατέχει επίσης βεβαίωση νόμιμης άσκησης επαγγέλματος εκπαιδευτή υποψήφιων οδηγών σε ισχύ. Για τη γνωστοποίηση λειτουργίας ΚΕ. Από τη σχέση του πρώτου εδαφίου προκύπτει και ο μέγιστος αριθμός των εκπαιδευομένων, στρογγυλοποιημένος στη μικρότερη ακεραία μονάδα.

Σχολή οδηγών αυτοκινήτων και μοτοσικλετών, ΚΕ. Πριν από την υποβολή της γνωστοποίησης, ο φορέας της δραστηριότητας υποχρεούται να έχει συγκεντρώσει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, τα οποία δεν συνυποβάλλει με τη γνωστοποίηση αλλά τα τηρεί μαζί με το αποδεικτικό υποβολής της γνωστοποίησης στον χώρο άσκησης της δραστηριότητάς του και τα καθιστά διαθέσιμα για κάθε έλεγχο. Ειδικά για τις σχολές οδηγών αυτοκινήτων και μοτοσικλετών ο φορέας της δραστηριότητας υποχρεούται να έχει εκδώσει τις άδειες κυκλοφορίας των εκπαιδευτικών οχημάτων, τα οποία ανήκουν στη σχολή οδηγών για την εξυπηρέτηση των αναγκών της προς λειτουργία σχολής οδηγών.

Σχολή αδυνατίσματος 2021 39 και πρέπει να χάσουν βάρος

Η αρμόδια αρχή του άρθρου παραλαμβάνει σε κάθε περίπτωση τη γνωστοποίηση, η οποία υποβάλλεται από τον φορέα της δραστηριότητας με ευθύνη του για τα περιλαμβανόμενα σε αυτήν στοιχεία και εκδίδει αποδεικτικό υποβολής.

Αν πρόκειται να μεταβληθούν για οποιονδήποτε λόγο τα στοιχεία της γνωστοποίησης, ο φορέας της δραστηριότητας υποχρεούται σε προηγούμενη γνωστοποίηση της επιδιωκόμενης μεταβολής. Σε περίπτωση αλλαγής του φορέα της δραστηριότητας, εφαρμόζεται το άρθρο 9 περί της διαδικασίας και των υποχρεώσεων του παλαιού και του νέου φορέα.

Τα δικαιολογητικά που συνδέονται με το πρόσωπο του φορέα της δραστηριότητας εκδίδονται στο πρόσωπο του νέου φορέα. Η αρμόδια Σχολή αδυνατίσματος 2021 του άρθρου υποχρεούται να κοινοποιεί εντός πέντε 5 εργάσιμων ημερών τη γνωστοποίηση ή τη μεταβολή της στις λοιπές ελεγκτικές αρχές που προσδιορίζονται με την απόφαση της παρ.

Σχολή αδυνατίσματος 2021 καφές αδυνατίσματος υγείας

Μετά από την έκδοση όλων των προβλεπόμενων στο παρόν Κεφάλαιο κανονιστικών πράξεων, όπου στην κείμενη νομοθεσία γίνεται αναφορά σε άδεια ίδρυσης και λειτουργίας, ή σε βεβαίωση νόμιμης λειτουργίας σχολής οδηγών αυτοκινήτων και μοτοσικλετών ή υποκαταστήματος αυτής, ή ΚΕ. Άρθρο Παράβολο Για την υποβολή γνωστοποίησης σχολής οδηγών αυτοκινήτων και μοτοσικλετών, υποκαταστήματος αυτής και Κέντρου Θεωρητικής Εκπαίδευσης Υποψήφιων Οδηγών ΚΕ. Κατά τη λειτουργία της δραστηριότητας, η αρμόδια αρχή του άρθρου και οι λοιπές ελεγκτικές αρχές δύνανται να διενεργούν ελέγχους, με σκοπό την παρακολούθηση της συμμόρφωσης των φορέων των δραστηριοτήτων με τις απαιτήσεις του παρόντος Κεφαλαίου.

Ειδικώς ο πρώτος έλεγχος διενεργείται υποχρεωτικά σε όλες τις σχολές οδηγών αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών, υποκαταστήματος αυτής και Κέντρου Θεωρητικής Εκπαίδευσης Υποψηφίων Οδηγών εντός δύο 2 μηνών από την υποβολή της αρχικής γνωστοποίησης.

Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Σε περίπτωση παραβάσεων ως προς την υποβολή γνωστοποίησης επιβάλλονται σε βάρος του φορέα της δραστηριότητας οι κυρώσεις της παρ.

Μετά από την έκδοση των κανονιστικών πράξεων του άρθρουόπου προβλέπεται ως κύρωση η ανάκληση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ή η προσωρινή ή οριστική αφαίρεση της βεβαίωσης νόμιμης ίδρυσης και λειτουργίας σχολής οδηγών αυτοκινήτων και μοτοσικλετών, υποκαταστήματος αυτής ή Κέντρου Θεωρητικής Εκπαίδευσης Υποψήφιων Οδηγών ΚΕ.

Κατά των αποφάσεων επιβολής κυρώσεων της παρ. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υποδομών και Μεταφορών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης καθορίζονται, για τις δραστηριότητες του παρόντος Κεφαλαίου, οι όροι και οι προδιαγραφές που πληρούν οι χώροι άσκησης Σχολή αδυνατίσματος 2021 δραστηριοτήτων, το περιεχόμενο και η διαδικασία της γνωστοποίησης, τα δικαιολογητικά που τηρούνται στον χώρο άσκησης της δραστηριότητας, ο τρόπος γνωστοποίησης των στοιχείων σε περίπτωση επικείμενης μεταβολής τους, οι αρχές στις οποίες κοινοποιούνται η γνωστοποίηση και οι μεταβολές της, προκειμένου να ασκήσουν τις ελεγκτικές τους αρμοδιότητες, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

Οι δραστηριότητες του άρθρουπου λειτουργούν με βεβαίωση νόμιμης λειτουργίας ή άδεια δίαιτα απώλειας βάρους με φρούτα και λαχανικά και λειτουργίας και εφεξής υπάγονται στο καθεστώς γνωστοποίησης, οφείλουν, εντός χρονικού διαστήματος είκοσι τεσσάρων 24 μηνών από την έκδοση όλων των κανονιστικών πράξεων του παρόντος Κεφαλαίου, να συμμορφωθούν με τις διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου και να υποβάλουν γνωστοποίηση, σύμφωνα με το άρθροχωρίς καταβολή παράβολου.

Μέχρι την παρέλευση της προθεσμίας του πρώτου εδαφίου οι δραστηριότητες του πρώτου εδαφίου εξακολουθούν να διέπονται ως προς τη λειτουργία τους από τις διατάξεις βάσει των οποίων εκδόθηκε η σχετική βεβαίωση νόμιμης λειτουργίας. Αν μέχρι την παρέλευση της προθεσμίας του πρώτου εδαφίου της Σχολή αδυνατίσματος 2021. Μετά από την υποβολή της γνωστοποίησης η λειτουργία των σχολών οδηγών αυτοκινήτων και μοτοσικλετών, των υποκαταστημάτων αυτών και των Κέντρων Θεωρητικής Εκπαίδευσης Υποψήφιων Οδηγών ΚΕ.

Ως προς Σχολή αδυνατίσματος 2021 αδειοδότηση των δραστηριοτήτων του παρόντος Κεφαλαίου, μέχρι την έκδοση όλων των κανονιστικών πράξεων του άρθρου του παρόντος εφαρμόζεται το π.

Άρθρο Μη εφαρμοζόμενες διατάξεις Μετά από την έκδοση όλων των κανονιστικών πράξεων του άρθρου του παρόντος, το άρθρο 7 περί των σχολών οδηγών και των υποκαταστημάτων πρόκληση απώλειας λίπους στην κοιλιά, το άρθρο 8 περί των Κέντρων Θεωρητικής Εκπαίδευσης Υποψήφιων Οδηγών ΚΕ.

Οι σχολές και τα κέντρα επαγγελματικής κατάρτισης για τη χορήγηση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας Π. Η έγκριση λειτουργίας χορηγείται από την αδειοδοτούσα αρχή του άρθρουέπειτα από αίτηση του φορέα της δραστηριότητας που συνοδεύεται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Από τη σχέση του προηγούμενου εδαφίου προκύπτει και ο μέγιστος αριθμός των εκπαιδευομένων, στρογγυλοποιημένος στη μικρότερη ακεραία μονάδα. Η έγκριση λειτουργίας χορηγείται εντός εξήντα 60 ημερών Σχολή αδυνατίσματος 2021 την προσήκουσα υποβολή της αίτησης και των δικαιολογητικών. Πριν από τη χορήγηση της έγκρισης λειτουργίας και εντός της προαναφερόμενης προθεσμίας, η αδειοδοτούσα αρχή του άρθρου διενεργεί αυτοψία στις εγκαταστάσεις της δραστηριότητας, για τη διαπίστωση της συνδρομής των νόμιμων προϋποθέσεων λειτουργίας.

Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία για την έκδοση της έγκρισης, κατά παρέκκλιση του άρθρου 8, δεν τεκμαίρεται ότι η έγκριση λειτουργίας έχει χορηγηθεί. Η έγκριση λειτουργίας διεκπεραιώνεται αποκλειστικά μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Άσκησης Δραστηριοτήτων και Ελέγχου Ο.

Η έγκριση λειτουργίας έχει αόριστη διάρκεια. Σε περίπτωση επικείμενης μεταβολής στοιχείων της δραστηριότητας, ο φορέας της δραστηριότητας ενημερώνει την αδειοδοτούσα αρχή του άρθρου και σε περίπτωση ουσιωδών μεταβολών η έγκριση τροποποιείται αναλόγως. Η αδειοδοτούσα αρχή του άρθρου υποχρεούται να κοινοποιεί εντός πέντε 5 εργάσιμων ημερών την έγκριση και τις τροποποιήσεις της στις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές, που προσδιορίζονται με την απόφαση της παρ.

ΤΟP 10 Κέντρα Αδυνατίσματος στην περιοχή Καρίτσα Πιερίας, Ελλάδα

Άρθρο Έλεγχοι Κατά τη λειτουργία της δραστηριότητας, η αδειοδοτούσα αρχή του άρθρου και οι λοιπές ελεγκτικές αρχές δύνανται να Σχολή αδυνατίσματος 2021 ελέγχους, με σκοπό την παρακολούθηση της συμμόρφωσης των φορέων των δραστηριοτήτων με τις απαιτήσεις του παρόντος Κεφαλαίου. Σε περίπτωση άσκησης της δραστηριότητας χωρίς την απαιτούμενη έγκριση λειτουργίας, επιβάλλονται σε βάρος του φορέα της δραστηριότητας οι κυρώσεις της παρ.

Ως αρμόδιο όργανο για την επιβολή των ανωτέρω κυρώσεων ορίζεται η αδειοδοτούσα αρχή του άρθρου Η έγκριση μπορεί να Σχολή αδυνατίσματος 2021 οριστικά ή προσωρινά, όταν δεν πληρούνται πλέον οι όροι χορήγησής της. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υποδομών και Μεταφορών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης καθορίζονται, για τις δραστηριότητες του παρόντος Κεφαλαίου, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, οι αναγκαίοι όροι και η διαδικασία για τη χορήγηση της έγκρισης, οι αρχές στις οποίες κοινοποιούνται η έγκριση και οι τροποποιήσεις της, προκειμένου να ασκήσουν τις ελεγκτικές τους αρμοδιότητες, καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την έγκριση και την τροποποίησή της.

Αν μεσολαβήσει μεταβολή στοιχείου, ο φορέας της δραστηριότητας υποχρεούται σε υποβολή αίτησης έγκρισης, σύμφωνα με το άρθρο Μετά από τη χορήγηση της έγκρισης, η λειτουργία της δραστηριότητας διέπεται από τις διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου. Ως προς την αδειοδότηση των δραστηριοτήτων του παρόντος Κεφαλαίου, μέχρι την έκδοση όλων των κανονιστικών πράξεων του άρθρου του παρόντος, εφαρμόζονται το π.

Άρθρο Μη εφαρμοζόμενες διατάξεις Μετά από την έκδοση όλων των κανονιστικών πράξεων του άρθρου του παρόντος, η παρ. Άρθρο Αρμόδια αρχή Αρμόδια αρχή Σχολή αδυνατίσματος 2021 την εφαρμογή του παρόντος Κεφαλαίου είναι η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας της οικείας περιφέρειας ή περιφερειακής ενότητας, στην οποία εγκαθίσταται και λειτουργεί το αυτοτελές διαιτολογικό γραφείο ή η πολυδύναμη διαιτολογική μονάδα. Άρθρο Σχολή αδυνατίσματος 2021 λειτουργίας αυτοτελούς διαιτολογικού γραφείου και πολυδύναμης διαιτολογικής μονάδας 1.

Τα αυτοτελή διαιτολογικά γραφεία και οι πολυδύναμες διαιτολογικές μονάδες υπάγονται στο καθεστώς γνωστοποίησης του άρθρου 5. Πριν από την υποβολή της γνωστοποίησης, ο φορέας της δραστηριότητας υποχρεούται να έχει συγκεντρώσει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, τα οποία δεν συνυποβάλλει με τη γνωστοποίηση, αλλά τα τηρεί μαζί με το αποδεικτικό υποβολής της γνωστοποίησης στον χώρο άσκησης της δραστηριότητάς του και τα καθιστά διαθέσιμα για κάθε έλεγχο.

Η αρμόδια αρχή του άρθρου υποχρεούται να κοινοποιεί το αργότερο εντός πέντε 5 εργάσιμων ημερών τη γνωστοποίηση ή τη μεταβολή της στις λοιπές ελεγκτικές αρχές, που προσδιορίζονται με την απόφαση της παρ.

Μετά από την έκδοση όλων των προβλεπόμενων στο παρόν Κεφάλαιο κανονιστικών πράξεων, όπου στην κείμενη νομοθεσία για τις δραστηριότητες του άρθρου γίνεται αναφορά σε άδεια ίδρυσης και λειτουργίας, ή σε βεβαίωση λειτουργίας, νοείται η γνωστοποίηση του παρόντος Κεφαλαίου. Άρθρο Παράβολο Για την υποβολή γνωστοποίησης της δραστηριότητας αυτοτελούς διαιτολογικού γραφείου ή πολυδύναμης διαιτολογικής μονάδας απαιτείται η προηγούμενη καταβολή παράβολου του άρθρου 11, όπως εξειδικεύεται με την απόφαση της παρ.

Άρθρο Έλεγχοι Κατά τη λειτουργία της δραστηριότητας, η αρμόδια αρχή του άρθρου δύναται να διενεργεί ελέγχους, με σκοπό την παρακολούθηση της συμμόρφωσης των φορέων των δραστηριοτήτων με τις απαιτήσεις του παρόντος Κεφαλαίου και να προβαίνει στις κατά λόγο αρμοδιότητας ενέργειες.