Full text of "Strabonis Geographica. Recens. G. Kramer. Ed. minor"

Αναλυτικός πίνακας διατροφής rina ανά ημέρες

Ο αγροτικός χώρος και οι ιδιαιτεροτητές του δεν αποτελούσαν βέβαια άγνωστο και άγραφο πεδίο, εφόσον υπήρχε ήδη σωρευμένος όγκος πλροφοριών από την ερευνητική δραστηριότητα των λαογράφων, διαλεκτολόγων, ιστορικών, δημογράφων, Δίαιτες 5 κιλών την εβδομάδα, κλπ.

Αλλά η προσέγγιση ήταν που διέφερε, γιατί η εθνολογική και ανθρωπολογική σήμανση στόχευαν ειδικότερα στη μελέτη και ανάδειξη, με όλο και πιο λεπτομερείς έρευνες, όλων των πτυχών της κάθε μιας ξεχωριστής ανθρώπινης ομάδας, λαμβάνοντας ταυτόχρονα υπόψη την ποικιλομορφία των κοινωνικών και πολιτισμικών χαρακτηριστικών της.

Eιδικά δε μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, και για σχεδόν 30 χρόνια, μπορούμε να πούμε ότι ήταν η εποχή των αναλυτικός πίνακας διατροφής rina ανά ημέρες.

Διατροφή και πολιτισμός.

Η εξέλιξη αυτή φαίνεται να συνδέεται, αφενός, με τον μαρξισμό που, κατά κάποιο τρόπο, προσδιόρισε την ενότητα «χωριό» ως ένα στάδιο της οικονομικής και κοινωνικής ιστορίας των ανθρώπινων κοινωνιών ενώ, αφετέρου, εναρμονίζεται με την ολιστική προσέγγιση που χαρακτηρίζει τη αμερικανική πολιτισμική ανθρωπολογία Chiva, I.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η μονογραφία γίνεται αυτοσκοπός, ενώ ο ερευνητής επιδιώκει την πληρότητα περισσότερο μέσα από τη λεπτομερή καταγραφή, παρά μέσα από την ερμηνεία των δεδομένων. Στον ευρωπαϊκό χώρο, τα χωριά ως κοινότητες μελετήθηκαν κυρίως μέσα από τη συγγένεια και τις δομές που διαμορφώνει στο πλαίσιο των σύνθετων κοινωνιών του δυτικού κόσμου. Στη συνέχεια, η αγροτική κοινότητα προσλαμβάνει έναν ακόμα επιθετικό προσδιορισμό και ορίζεται πλέον ως παραδοσιακή αγροτική κοινότητα.

Οι παραδοσιακές κοινότητες συνδέονται με την μεσαιωνική κοινωνία, ενώ το ιστορικό τους βάθος οριοθετείται από τις διασωζόμενες αρχειακές πηγές. Είναι προβιομηχανικές κοινωνίες στις οποίες, όταν αναπτύχθηκαν η γεωργία και η κτηνοτροφία, αυτές οι δυο οικονομικές δραστηριότητες έγιναν το θεμέλιο της κοινωνίας μέχρι και το πέρασμα στον καπιταλισμό.

Η μεταφορά της μονογραφίας στις δυτικές αγροτικές κοινότητες συνοδεύτηκε, επίσης, και από την διαμόρφωση της έννοιας του isolat culturel.

αναλυτικός πίνακας διατροφής rina ανά ημέρες

Με άλλα λόγια, το «ιδανικό παράδειγμα» για έρευνα συνταυτίστηκε με την έννοια του «απομονωμένου πολιτισμικού πεδίου» isolat culturel δηλαδή του πεδίου εκείνου που, από μόνο του, μπορούσε να εγγυηθεί τις ιδανικές συνθήκες για μια ολιστική εθνογραφική και ανθρωπολογική 4 προσέγγιση2. Με άλλα λόγια, η αντίληψη, αλλά και η μέθοδος ανάλυσης και μελέτης της κάθε χωρικής ομάδας ως ένα σύνολο ανθρώπων που διαβιοί περιορισμένο σε δεδομένο πεδίο, σχεδόν απομονωμένο, αποκομένο από άλλα ανθρώπινα σύνολα, διαφορετικό από τον έξω κόσμο, αλλά και από τις γειτονικές χωρικές ομάδες, αποτέλεσε το κοινωνιολογικό αρχέτυπο της κλειστής και αυτάρκους κοινωνίας.

Η έννοια της πολιτισμικής τους απομόνωσης σφυριλατείται μέσα από την τεχνητή αποκοπή τους από την περιβάλλουσα εδαφική περιοχή και την χωρική γειτνίαση, την μοναδικοποίησή τους, με έμφαση στην προϋπόθεση της πολιτισμικής τους συνοχής.

Αναλυτικός πίνακας διατροφής rina ανά ημέρες από αυτές τις προϋποθέσεις, οι ορεινές και νησιωτικές κοινωνίες3 με δύσκολη πρόσβαση, απετέλεσαν προνομιακό 2 Η έννοια του isolat — του απομονωμένου πεδίου, δημιουργήθηκε από τον S. Wahlund, το καύση λιπαρών τροφών, για να χαρακτηρίσει την ομοιογένεια ενός υποπληθυσμού μέσα σε ένα μεγαλύτερο σύνολο από την άποψη των γενοτυπικών συχνοτήτων.

Κάτω από αυτό το πρίσμα, γίνεται απαραίτητη η οριοθέτηση των κριτηρίων που επιτρέπουν την εκτίμηση των ορίων ενός πληθυσμού, είτε αναλυτικός πίνακας διατροφής rina ανά ημέρες έχουν γεωγραφικό χαρακτήρα είτε εξαρτώνται από πολιτισμικούς παράγοντες.

Για παράδειγμα, η γαμήλια περιοχή χρησιμοποιείται συχνά ως δείκτης του γενετικού πληθυσμού. Ο πληθυσμός θα περιγραφεί ως «ανοιχτός» ή «κλειστός» ανάλογα με το αν η επιλογή συζύγου πραγματοποιείται, κατά προτίμηση, εντός ενδογαμία ή εκτός εξωγαμία του γεωγραφικού χώρου που καταλαμβάνει.

Όσο μικρότερη είναι η περιοχή επιλογής του συζύγου, τόσο πιο ενδογαμικός είναι ο πληθυσμός. Que sais-je?

  • - Я обошел все .
  • Так он сумел добиться, чтобы они перестали ходить по кругу.
  • Πρόγραμμα απώλειας βάρους σε σημεία
  • Δίαιτα για απώλεια βάρους 5 κιλών
  • Η πιο αποτελεσματική γυμναστική για απώλεια βάρους
  • Он не находил .
  • Calaméo - Διατροφή και πολιτισμός.
  • Οι καλύτερες αναρτήσεις | Page | Νόηση

PUF Σήμερα, 5 πεδίο για την ανθρωπολογία οίκαδε. Έτσι, ανθρωπολογία και πεδίο έρευνας συνενώνονται και συναποτελούν δυο αδιαχώριστες συνιστώσες για μια κλασική μονογραφική μελέτη.

Απογευματινή, εφημερίδα της Πάτρας,αποθεώνει του Γερμανούς Η απελευθέρωση Στις 5 Οκτωβρίου η εφημερίδα Ταχυδρόμος της Πάτρα του Ανδρέα Βρη, γράφει ότι "η πόλης των Πατρών είναι ελευθέρα από της πρωΐας χθες Τετάρτης". Η γαλανόλευξη που σχηματίζεται στην πρώτη σελίδα και η διχρωμία στα μελάνια είναι αξιοσημείωτη τεχνικά για την εποχή. Σκοπός του είναι η συγκέντρωση και η διαφύλαξη εφημερίδων, περιοδικών, χειρογράφων και άλλων εντύπων κυρίως από το παρελθόν, που αποτελούν την πηγή της πληροφόρησης για την ιστορία του τόπου μας.

Κάτω από αυτό το πρίσμα, η αγροτική κοινότητα μελετάται ως ένα κοινωνικό σύνολο ολοκληρωμένο, μοναδικό και διακριτό, χαρακτηριστικά που παραπέμπουν στο συνολικό κοινωνικό γεγονός του Marcel Mauss6. Για τις ανάγκες της έρευνας στο πεδίο, η αγροτική κοινότητα ορίζεται, λοιπόν, ως ένα μόρφωμα κοινωνικής ζωής, που θέλει να είναι σταθερό και διακριτό από άλλα παρόμοια ή διαφορετικά μορφώματα. Έτσι, παραφράζει την αντιδιαστολή ανάμεσα στο μακρινό και το κοντινό, δηλαδή την δομική διχοτομία ανάμεσα στο ξένο και το οικείο.

Σοφία Δασκαλοπούλου, «Territorialités et structure des familles linéaires d'Anoyia»Academia. Forme et raison de l'échange dans les sociétés archaïques », Année Sociologique, Όμως, είναι εξαιρετικά αμφίβολο αν υπήρξε ποτέ κάποιο ποσοστό αγροτικών κοινωνιών που να αντιστοιχεί στο κοινωνιολογικό αρχέτυπο της κλειστής και αυτάρκους κοινότητας.

Νομιμοποιείται άραγε ο κάθε ερευνητής να προάγει μια μεθοδολογικά απομονωτική και ολοκληρωτική περιγραφή μιας ανθρώπινης ομάδας εις βάρος της κοινωνικής πραγματικότητας; Η έρευνα πεδίου, τοπικά και χρονικά περιορισμένη, δεν είναι παρά ένα ενσταντανέ της διαχρονικής ύπαρξης και εξέλιξής του αντικειμένου της.

Επιλογή τροφής: Πρώτιστη βιολογική ανάγκη 2 1. Οι γενετικές καταβολές της επιλογής της τροφής 2 1. Ψυχολογικοί μηχανισμοί και επιλογή της τροφής 3 1. Διαδικασίες της επιλογής τροφής 4 1.

Μπορεί η κοινότητα να αποκτά κοινωνιολογική υπόσταση, αλλά μέσα από την μονογραφική προσέγγιση στερείται πραγματολογικής υπόστασης. Διότι το μειονέκτηκα της μονογραφικής και μονοτοπικής μεθόδου είναι ότι προτρέπει τον ερευνητή στην διαχείριση του αγροτικού μορφώματος ως ένα σύνολο κλειστό, αποκομμένο από τον έξω κόσμο και αδιαπέραστο, επιτρέποντας του ταυτόχρονα να παραλείπει την τοποθέτηση της υπό μελέτη κοινωνίας μέσα στην προοπτική και στα συγκείμενα τα γεωγραφικά, τα ιστορικά, τα κοινωνικο-πολιτικά, τα πολιτικά, πολιτισμικά, κ.

Οι κύριες εθνικές σχολές για την έρευνα στις αγροτικές κοινότητες — ιδιαίτερα σημαντικές στο Ηνωμένο Βασίλειο, τις ΗΠΑ, τη Γερμανία, τη Ρουμανία, την Ουγγαρία, και ιδιαίτερα στην Πολωνία — προτείνουν, αφενός, μεγάλη ποικιλία ως προς τις δυνατές θεωρητικές επιλογές και μεθόδους, ενώ, αφετέρου, αναδεικνύουν και προάγουν την αλληλεπίδραση μεταξύ εθνολογίας και γειτονικών επιστημών.

Όλες οι χωρικές κοινωνίες υποβάλλονται σε διαδικασίες, και συμπαρασύρονται από την ιστορική δυναμική. Σήμερα, αναλυτικός πίνακας διατροφής rina ανά ημέρες τα χωριά συμμετέχουν, άμεσα ή έμμεσα, στον εκσυγχρονισμό, με κύριους φορείς τα διαχρονικά «παραδοσιακά» πανηγύρια και τις υπαίθριες αγορές. Δεν υπάρχει χωριό, ακόμη και το πιο αρχαϊκό, το πιο απομονωμένο και απομακρυσμένο από τα αστικά κέντρα, που να μην συνδέεται με τον σύγχρονο κόσμο, ο οποίος δεν υπήρξε ποτέ παγιωμένος.

αναλυτικός πίνακας διατροφής rina ανά ημέρες

Το είχε οικογένειες και κατοίκους και ήταν το κεφαλοχώρι της περιοχής και η έδρα του δήμου Αγιονορίου. Από το και μετά, οι κάτοικοι εγκαταλείπουν την κοινότητα και εγκαθίστανται σταδιακά στα πεδινότερα χωριά, κυρίως στο Χιλιομόδι και στο Νεοχώρι Σολομό.

Στον τόπο με την ονομασία Ενόριον δόθηκε κάποια εποχή ο χαρακτηρισμός άγιος, πιθανώς από την ύπαρξη στη θέση θρησκευτικών ιδρυμάτων ή εκκλησιών, με αποτέλεσμα το τοπωνύμιο να γίνει αρχικά περιφραστικό με πρώτο μέρος της περίφρασης αναλυτικός πίνακας διατροφής rina ανά ημέρες επίθετο άγιος και έπειτα σύνθετο.

Έτσι από το σύνθετο Αγιοενόριο και Αγιοενόρι με εξέλιξη του —ιο σε —ι προέρχεται ο σημερινός τύπος Αγιονόρι.

αναλυτικός πίνακας διατροφής rina ανά ημέρες

Η ονομασία του οικισμού, «Άγιον Όρος», που απαντά στο Χρονικό του Μωρέως, υπήρχε ήδη από τα μέσα του 12ου αιώνα. Τοτο Αγινόρι αναφέρεται σε έγγραφα εσόδων του δυνάστη της Καστελλανίας Κορίνθου, Νικολάου Acciaiuoli, χωρίς το φρούριο του. Η περιοχή του εντασσόταν τότε στο φρούριο του Αγίου Βασιλείου.

Το Κάστρο του Αγιονορίου πρέπει να κτίστηκε μεταξύ των ετών και και περιελάμβανε πολλές εκκλησίες, οι οποίες αναλυτικός πίνακας διατροφής rina ανά ημέρες είναι μερικώς ή τελείως ερειπωμένες8. Στο άρθρο του με τίτλο «Αρχαία και πρωτοβυζαντινή Τενέα»ο Μιχάλης Κορδώσης γράφει: «Έτσι, ο οικισμός αναλυτικός πίνακας διατροφής rina ανά ημέρες Δραγατούρας, πιθανώς με 8 Τα στοιχεία προέρχονται από το βιβλίο του Κορδώση Σ.

Έτσι, προφανώς συμπληρώθηκε η άνοδος των κατοίκων της Τενέας ή και άλλων πεδινών οικισμών στο ορεινό και ασφαλέστερο Ενόριον- Αγιονόρι, που θα αποτελέσει κεφαλοχώρι της περιοχής και κατά την τουρκοκρατία. Ύστερα από αιώνες, με την ίδρυση του αναλυτικός πίνακας διατροφής rina ανά ημέρες κράτους, οι κάτοικοι θα ακολουθήσουν ακριβώς αντίθετη πορεία· από το ορεινό Αγιονόρι θα κατέβουν στο πεδινό Χιλιομόδι, περίπου στη θέση της αρχαίας Τενέας, καθώς και σε άλλους χαμηλούς οικισμούς»9. Agionori [Nani ].

Agio Nori [Alberghetti ]. Agionori: φαμίλιες [Pouqueville]. Αγιονόρι δήμου Αγιονορίου: Έδρα του δήμου. Λελέκος δήμαρχος, Α. Αθανασάκης εισπράκτορας [Πίνακας3]. Αγιονόρι δήμου Κλεωνών: 1 ώρα και 30 λεπτά από το Χιλιομόδι, κάτοικοι [Σταματάκης76]. Αγιονόρι δήμου Κλεωνών: Προϊόντα δημητριακοί καρποί.

Σπίτια 27, Κάτοικοι [Ραγκαβής ΙΙ, ]. Αγιονόριον δήμου Κλεωνών: απογραφή κάτοικοι [Χουλιαράκης Α2, 59]. Αγιονόρι δήμου Κλεωνών: Κάτοικοι [Μηλιαράκης]. Αγιονόριον δήμου Κλεωνών: απογραφή κάτοικοι [Χουλιαράκης Α2, ].

αναλυτικός πίνακας διατροφής rina ανά ημέρες

Αγιονόρι δήμου Κλεωνών: απογραφή κάτοικοι [Χουλιαράκης Α2, ]. Αγιονόριον δήμου Κλεωνών: 5 ώρ.

Αγιονόρι δήμου Κλεωνών, κάτοικοι [Απογραφή]. Ο πληθυσμός το έτος Άνδρες: Γυναίκες: Παιδιά μέχρι του 18ου έτους γυναίκες: Νέοι ανύπαντροι μεταξύ 18 και 25 ετών: 8. Ολικός αριθμός οικογενειών: Ολικός αριθμός δημοτών: Γεωργοί Ποιμένες: Τεχνίται: 1 Κτηματίαι μεγάλοι: 60 μικροί 20 στρατιωτικοί: 1 Υπάλληλοι δημοτικοί: 17 Μαθηταί σχολείων: 4 Ιερείς: 2 Άνδρες που ηξεύρουν να γράφουν: Ολικός αριθμός κατοίκων: Το δήμο αυτόν περικλείουν τα όρη Απέσας μ.

αναλυτικός πίνακας διατροφής rina ανά ημέρες

Γύρω από την πρωτεύουσα του δήμου, το Χιλιομόδι υπάρχει πυκνή φυτεία λόγω των άφθονων υδάτων. Το Χιλιομόδι είναι κωμόπολη σε διαρκή εξέλιξη από το και μετά, κόμβος συγκοινωνίας προς Κόρινθο — Αθήνα και προς Αναλυτικός πίνακας διατροφής rina ανά ημέρες — Δ. Κορινθία και Ν.

Στα νότια όρια του δήμου συναντάμε το Αγιονόρι με το μεσαιωνικό φρούριο, ύψωμα κατάσπαρτο από εκκλησίδια με καταφανή ίχνη ζωηρά ή αμυδρά βυζαντινής προέλευσης. Το χωριό είναι γνωστό, γιατί στη στενή δίοδο, την Κλεισούρα Αγιονορίου, που οδηγεί από την πεδιάδα των Κλεωνών στην του Άργους καταστράφηκε στις 28 Ιουλίου ο στρατός του Δράμαλη. Αλλά και από το παρακείμενο χωριό Στεφάνι στις δυτικές πλαγιές της Νυφίτσας άλλη ορεινή οδός από τον Άγιο Βασίλειο, που βρίσκεται στο δρόμο Χιλιομοδίου 11 Σε απότομο κωνοειδή πρόβουνο κοντά στο χωριό Άγιος Βασίλειος βρίσκεται το ενετικό φρούριο.

Για την Κάτω Κλένια13 12T.

Full text of "Strabonis Geographica. Recens. G. Kramer. Ed. minor"

Δήμος Κλεωνών κάτοικοι 4. Το ιδρύονται οι δήμοι και η Κλένια μαζί με τα χωριά Χιλιομόδι, Αγιονόρι και άλλα μικρότερα, υπάγεται στο δήμο Αγιονορίου, με κατοίκους. Δεύτερος δήμος στην περιοχή ήταν εκείνος των Κλεωνών, με έδρα των Άγιο Βασίλειο και περιλάμβανε τα χωρία Στεφάνι, Κοντόσταυλο και Μπουσμπάρδι με κατοίκους. Το οι δύο δήμοι συγχωνεύθηκαν σε ένα, «Κλεωνών», με έδρα το Χιλιομόδι.

Το ο πληθυσμός της Κλένιας μοιραζόταν σχεδόν ισόποσα στους δύο οικισμούς, η Πάνω Κλένια είχε και η Κάτω Κλένια κατοίκους. Η ύπαρξη των δύο οικισμών επιβάλλει τώρα την χρήση πληθυντικού Κλένιεςπου παραμένει ως και σήμερα μολονότι ο άνω οικισμός έχει ερημωθεί.

Οι κάτοικοι της Πάνω Κλένιας αραιώνουν κατά πολύ, κάποιοι παραμένουν πεισματικά για δεκαετίες στον τόπο τους. Οι τελευταίοι ελάχιστοι εναπομείναντες θα την εγκαταλείψουν για τον χαμηλότερο οικισμό μετά τα μέσα του 20ου αιώνα, ο οποίος στο εξής θα ονομάζεται απλώς Κλένια».

Άποψη του κάστρου μέσα από το χωριό. Ο δρόμος προς Χιλιομόδι. Η πλατεία και στο βάθος διακρίνεται το κάστρο. Η επιτόπια έρευνα στο Αγιονόρι ξεκίνησε τον Ιανουάριο και διήρκεσε 4 περίπου μήνες.

Σκοπός της έρευνας ήταν η μελέτη της συγγενειακής δομής και κοινωνικής οργάνωσης της κοινότητας τον 19ο και 20ο αιώνα. Περιελάμβανε προφορικές συνεντεύξεις με τους κατοίκους του χωριού, καθώς και την ανασύσταση των γενεαλογιών της οικογένειας του Αντώνη Παπαχρήστου και της οικογένειας του Παναγιώτη Σκούρτη.

Η Πάτρα του πολέμου μέσα από τον Τύπο της εποχής - jamesonplace.es

Παράλληλα με την προφορική, πραγματοποίησα και αρχειακή έρευνα στο υποθηκοφυλάκειο Κορίνθου με σκοπό τη συγκέντρωση προικοδοτηρίων εγγράφων και διαθηκών για την μελέτη των εθιμικών πρακτικών μεταβίβασης της περιουσίας από τη μια γενιά στην άλλη. Επίσης, προικοδοτήρια έγγραφα μου παραχώρησαν για να τα καταγράψω και κάτοικοι του Αγιονορίου. Παραθέτω στη συνέχεια την αρχική ερευνητική πρόταση που είχα υποβάλει στο ΠΛΙ το Συμπεριλαμβάνονται σε αυτήν και στοιχεία από το υλικό που συγκέντρωσα κατά την διάρκεια της έρευνας στα αρχεία.

αναλυτικός πίνακας διατροφής rina ανά ημέρες

Εθνολογική και εθνογραφική έρευνα στο Αγιονόρι Κορινθίας 1. Σκοπός της έρευνας Διαχρονική μελέτη της κοινωνικής και οικονομικής οργάνωσης της κοινότητας Αγιονορίου. Η κοινωνική και πολιτισμική εξέλιξη του πληθυσμού από τα μέσα του 19ου αιώνα ως σήμερα Ως χρονικό όριο έναρξης της έρευνας ορίστηκε το έτοςστο οποίο ανάγονται τα πρώτα αρχειακά έγγραφα που εντόπισα. Ημικατευθυνόμενες προφορικές συνεντεύξεις με κατοίκους της κοινότητας. Γενικές πληροφορίες για την κοινότητα και την ιστορία της περιοχής.

Μαρίας Κώτσου ΙΙ. Απομαγνητοφώνιση των κασετών και μελέτη του προφορικού υλικού από τις συνεντεύξεις σχετικά με την κοινωνική και οικονομική οργάνωση της κοινότητας. Πίνακες ΙV, I όπου σημειώνονται οι γάμοι μέσα στην αμφίπλευρη συγγένεια.

Πίνακες VI, VII σημειώνονται και τα παραδείγματα αναδίπλωσης γαμηλιακής συγγένειας ανάμεσα σε δεύτερα, τρίτα και δευτερότριτα ξαδέλφια, σταυρωτά και σπανιότερα παράλληλα κατάδειξη προτύπων εθιμικής γαμήλιας συμπεριφοράς. Δήμου Κλεωνών. Συγκεντρώθηκαν: - Πίνακας πληθυσμού τ.

Η Πάτρα του πολέμου μέσα από τον Τύπο της εποχής

Δήμο Κλεωνών 20 - Απογραφή γεωργικής και κτηνοτροφικής εκμετάλλευσηςστο Αγιονόρι. Σοφία Δασκαλοπούλου Ναύπλιο, Ιούνιος Παρατηρήσεις, Σεπτέμβριος Από την Ανασύσταση της γενεαλογίας της οικογένειας Σκούρτη 5 γενιές δεν έχω σήμερα ούτε το γενεαλογικό σχεδιάγραμμα, ούτε τους Πίνακες που αναφέρω στην Πρόταση έρευνας. Τα στοιχεία αυτά τα είχα καταθέσει το στην βιβλιοθήκη του ΠΛΙ, αλλά δεν μπόρεσα να τα ξαναβρώ. Στην παρούσα 21 δημοσίευση περιλαμβάνονται μόνον όσα αναφέρονται στην ενότητα Εθιμικές Πρακτικές.

Όλο το παραπάνω υλικό αποτελεί μέρος της έρευνας που στο σύνολό της κατατέθηκε στο ΠΛΙ. Αρχειακό υλικό — Νοταριακά έγγραφα που αναφέρονται σε οικογένειες που κατοικούν ή προέρχονται από το Αγιονόρι. Περιλαμβάνονται τα νοταριακά έγγραφα που εντόπισα και συνέλεξα στο Υποθηκοφυλάκειο Κορίνθου, αλλά και διάφορες νοταριακές πράξεις που είχαν στην κατοχή τους και μού έδειξαν κάτοικοι του Αγιονορίου, επιτρέποντάς μου να τις φωτοτυπίσω και δημοσιεύσω.